Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Książki 2022  »   Książka "Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym"

Książka "Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym"

Krótki opis
Cennik
Publikacje 2022
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Biblioteka Podatnika 96,00 zł
(91,43 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści
Pliki do pobrania

Książka "Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym"

Każda jednostka zobowiązana do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości powinna, stosownie do art. 10 tej ustawy, posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dotyczące m.in.:

 • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Ustalając własne zakładowe plany kont jednostki mogą posłużyć się gotowymi planami kont. Także nasze opracowanie może być do tego celu wykorzystane, po uszczegółowieniu o własny wybór, co do zasad wyceny, rachunku kosztów, ewidencji zapasów itp.

Nasz plan kont może być wykorzystywany przez różne jednostki, niezależnie od formy prawnej, tj. zarówno przez spółki kapitałowe, spółki osobowe prawa handlowego (jawne, komandytowe), spółki cywilne, jak i przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Kierowany jest on głównie do jednostek prowadzących działalność produkcyjną, usługową i handlową. Nie są w nim poruszane zagadnienia dotyczące banków czy ubezpieczycieli.
Opracowanie zawiera wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz obszerny komentarz bilansowy do poszczególnych kont wraz z omówieniem zagadnień podatkowych. W komentarzu uwzględniliśmy także kwestie, które są inaczej traktowane dla celów bilansowych i podatkowych. Dotyczy to m.in.:
 • momentu powstawania przychodów i ujmowania korekt przychodów,
 • ujmowania wpłaconych i otrzymanych zaliczek,
 • zasad i wymogów zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatków, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów,
 • korekty kosztów,
 • amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • leasingu,
 • różnic kursowych,
 • WDT, WNT, eksportu, korekty VAT i innych.

Ponadto w komentarzu do poszczególnych kont opisaliśmy m.in.:
 • zasady ustalania wartości początkowej,
 • sposób wyceny bieżącej i na dzień bilansowy, z uwzględnieniem wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej oraz ich podatkowego ujęcia,
 • zasady dokonywania i rozwiązywania odpisów aktualizujących wraz z ich ewidencją,
 • ewidencję księgową typowych operacji gospodarczych,
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
 • sposoby prowadzenia ewidencji kosztów, tj. tylko na kontach zespołu 4, tylko na kontach zespołu 5, zarówno na kontach zespołu 4, jak i 5,
 • zasady funkcjonowania kręgu kosztów i ustalania zmiany stanu produktów,
 • zasady przenoszenia kont na wynik finansowy oraz ustalania wyniku finansowego, w zależności od sposobu ewidencji kosztów i wybranego wariantu rachunku zysków i strat,
 • sposób wykazania poszczególnych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości,
 • typowe zapisy po stronie Wn i Ma danego konta ujęte w tabelach.

Zaprezentowane w naszym planie kont nazwy i numery kont są propozycją – jednostka może przyjąć inne nazwy i numery kont.

Niniejsze opracowanie oparte jest przede wszystkim na przepisach ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz ustaw podatkowych (m.in. ustawy o VAT, ustawy o PDOP, ustawy o PDOF, Ordynacji podatkowej). W zakresie tworzenia, zwiększania i zmniejszania kapitałów, wypłat dywidend i innych operacji mających wpływ na ujawnianie stanu kapitałów w sprawozdaniu finansowym uwzględniliśmy odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Z kolei w zakresie przedawnienia roszczeń uwzględniliśmy odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. W komentarzu wzięliśmy pod uwagę także regulacje Kodeksu pracy, ustawy o ZFŚŚ oraz inne ustawy i rozporządzenia, mające wpływ na ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych. Spis aktów prawnych zamieściliśmy w dalszej części opracowania.

W komentarzu podaliśmy również wiele limitów i stawek wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości, ustaw o podatku dochodowym, ustawy o VAT oraz Kodeksu spółek handlowych. Zarówno limity, jak i stawki mogą ulec zmianom, dlatego w treści komentarza – pod każdym limitem i stawką – zaznaczyliśmy, iż zostały one podane według stanu na 1.10.2020 r. (tj. na dzień przekazania niniejszej publikacji do druku).

Podkreślić należy, że rachunkowość jest obszerną dyscypliną wiedzy, wymagającą znajomości zagadnień z różnych dziedzin prawa. Opiera się ona na przepisach prawa bilansowego, ale również na doświadczeniu. W niniejszej publikacji wykorzystany został ogromny dorobek w zakresie rachunkowości wypracowany w Wydawnictwie Podatkowym GOFIN, głównie przez Redakcję „Zeszytów Metodycznych Rachunkowości”, a także doświadczenie zawodowe autorki publikacji. Tematyka zawarta w komentarzu została dobrana z należytą starannością, z myślą o codziennej pracy księgowych. Głównym celem tego opracowania jest stworzenie jasnego, czytelnego i niezbędnego w codziennej pracy planu kont z niezwykle pomocnym komentarzem.


Format: B5
Liczba stron: 580
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-66582-46-0

Spis treści:

WSTĘP

SPIS AKTÓW PRAWNYCH

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH

ZESPÓŁ 0 „AKTYWA TRWAŁE”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0

  II. Konto 01 „Środki trwałe”

  1. Funkcjonowanie konta 01 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Składniki majątku zaliczane do środków trwałych
  3. Określenie zakresu obiektów inwentarzowych
  4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
  5. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej
  6. Ulepszenie i remont środków trwałych
  7. Rozchód środka trwałego
  8. Udokumentowanie przyjęcia i likwidacji środków trwałych
  9. Typowe zapisy na koncie 01

  III. Konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”

  1. Funkcjonowanie konta 02 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Składniki majątku zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych
  3. Koszty zakończonych prac rozwojowych w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
  4. Ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
  5. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych niewykorzystywanych w działalności
  6. Typowe zapisy na koncie 02

  IV. Konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”

  1. Funkcjonowanie konta 03 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Składniki majątku zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych
  3. Wycena długoterminowych aktywów finansowych
  4. Typowe zapisy na koncie 03
  5. Konto 03-5 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

  V. Konto 04 „Inwestycje w nieruchomości i prawa”

  1. Funkcjonowanie konta 04 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Składniki majątku zaliczane do inwestycji w nieruchomości i prawa
  3. Wycena inwestycji w nieruchomości i prawa
  4. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
  5. Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji i z inwestycji do środków trwałych
  6. Typowe zapisy na koncie 04

  VI. Konto 07 „Odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa”

  1. Funkcjonowanie konta 07 i ewidencja analityczna
  2. Konto 07-1 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”
  3. Konto 07-2 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”
  4. Konto 07-3 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”
  5. Konto 07-4 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”
  6. Konto 07-5 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych”
  7. Konto 07-6 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa”

  VII. Konto 08 „Środki trwałe w budowie”

  1. Funkcjonowanie konta 08 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Definicja środków trwałych w budowie i ustalenie kosztów budowy
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  4. Zaniechanie (likwidacja nakładów) rozpoczętej budowy środka trwałego
  5. Typowe zapisy na koncie 08

  VIII. Konta pozabilansowe w zespole 0

  1. Konto 09-0 „Obce środki trwałe”
  2. Konto 09-1 „Środki trwałe w likwidacji”

  ZESPÓŁ 1 „ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTER MINOWE AKTYWA FINANSOWE”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1

  II. Konto 10 „Kasa”

  1. Funkcjonowanie konta 10 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Wycena środków pieniężnych w walucie obcej i ustalanie różnic kursowych
  3. Dokumentowanie obrotu kasowego
  4. Typowe zapisy na koncie 10

  III. Konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

  1. Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego
  2. Obowiązek zgłaszania posiadanych rachunków bankowych właściwym organom
  3. Funkcjonowanie konta 13 i ewidencja analityczna
  4. Konto 13-0 „Rachunek bieżący”
  5. Konto 13-1 „Rachunek walutowy”
  6. Konto 13-4 „Kredyty bankowe”
  7. Konto 13-5 „Inne rachunki bankowe”
  8. Konto 13-9 „Środki pieniężne w drodze”

  IV. Konto 14 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”

  1. Funkcjonowanie konta 14 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Składniki zaliczane do krótkoterminowych aktywów finansowych
  3. Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych
  4. Typowe zapisy na koncie 14
  5. Konto 14-5 „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe”

  ZESPÓŁ 2 „ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 oraz terminy przedawnienia roszczeń

  II. Konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

  1. Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług
  2. Otrzymane przedpłaty (zaliczki) na poczet dostaw towarów
  3. Należności z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  4. Należności z tytułu eksportu
  5. Sprzedaż należności
  6. Należności umorzone, przedawnione i nieściągalne
  7. Ulga na złe długi
  8. Wycena należności na dzień ich powstania oraz na dzień bilansowy
  9. Prezentacja w sprawozdaniu salda konta 20
  10. Typowe zapisy na koncie 20

  III. Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”

  1. Charakterystyka zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  2. Zaliczki wpłacone na poczet przyszłych dostaw
  3. Zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  4. Zobowiązania z tytułu importu towarów i usług
  5. Zobowiązania umorzone i przedawnione
  6. Wycena zobowiązań na dzień ich powstania oraz na dzień bilansowy
  7. Prezentacja w sprawozdaniu salda konta 21
  8. Typowe zapisy na koncie 21

  IV. Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”

  1. Funkcjonowanie konta 22 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Konto 22-0 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT”
  3. Konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”
  4. Konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”
  5. Konto 22-3 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
   5.1. Funkcjonowanie konta 22-3
   5.2. Konto 22-3/0 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych”
   5.3. Konto 22-3/1 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych”
   5.4. Konto 22-3/2 „Rozrachunki z urzędem celno-skarbowym”
   5.5. Konto 22-3/3 „Rozrachunki z ZUS”
   5.6. Konto 22-3/4 „Rozrachunki z PFRON”
   5.7. Konto 22-3/5 „Rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości”
   5.8. Konto 22-3/6 „Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków i opłat”

  V. Konto 23 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników”

  1. Konto 23-0 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
  2. Konto 23-4 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

  VI. Konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

  1. Funkcjonowanie konta 24 i ewidencja analityczna
  2. Konto 24-0 „Pożyczki”
  3. Konto 24-1 „Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek”
  4. Konto 24-2 „Rozrachunki z właścicielem (wspólnikami spółek osobowych)”
  5. Konto 24-3 „Rozrachunki z udziałowcami (akcjonariuszami)”
  6. Konto 24-5 „Rozrachunki wewnątrzzakładowe”
  7. Konto 24-6 „Należności dochodzone na drodze sądowej”
  8. Konto 24-9 „Pozostałe rozrachunki – inne”
  9. Pozostałe rozrachunki z tytułu leasingu finansowego

  VII. Konto 28 „Odpisy aktualizujące wartość należności”

  1. Funkcjonowanie konta 28 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących
  3. Odpisy aktualizujące w świetle przepisów podatkowych
  4. Typowe zapisy na koncie 28

  VIII. Konta pozabilansowe w zespole 2

  1. Konto 29-0 „Należności warunkowe”
  2. Konto 29-1 „Zobowiązania warunkowe”
  3. Konto 29-2 „Weksle obce dyskontowane lub indosowane”

  ZESPÓŁ 3 „MATERIAŁY I TOWARY”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3

  II. Konto 30 „Rozliczenie zakupu”

  1. Funkcjonowanie konta 30 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Typowe zapisy na koncie 30

  III. Konto 31 „Materiały i opakowania”

  1. Konto 31-1 „Materiały”
  2. Konto 31-6 „Opakowania”
  3. Konto 31-9 „Materiały w przerobie”

  IV. Konto 33 „Towary”

  1. Funkcjonowanie konta 33 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Wycena zakupu i rozchodu towarów
  3. Wymiana towarów i posezonowa obniżka cen
  4. Likwidacja towarów w świetle prawa bilansowego i podatkowego
  5. Typowe zapisy na koncie 33

  V. Konto 34 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

  1. Funkcjonowanie konta 34 i zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych
  2. Konto 34-1 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów”
  3. Konto 34-2 „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów”
  4. Konto 34-6 „Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań”
  5. Konto 34-7 „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów”

  VI. Konta pozabilansowe w zespole 3

  1. Konto 39-0 „Zapasy obce”

  ZESPÓŁ 4 „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 oraz zasady rozliczania kosztów działalności podstawowej

  II. Konto 40 „Koszty według rodzajów”

  1. Konto 40-0 „Amortyzacja”
   1.1. Funkcjonowanie konta 40-0 i prezentacja w sprawozdaniu
   1.2. Podstawowe zasady amortyzacji bilansowej
   1.3. Amortyzacja według przepisów podatkowych
   1.4. Zasady amortyzacji sezonowej
   1.5. Jednorazowa amortyzacja podatkowa
   1.6. Jednorazowy odpis amortyzacyjny w świetle ustawy o rachunkowości
   1.7. Typowe zapisy na koncie 40-0
  2. Konto 40-1 „Zużycie materiałów i energii”
  3. Konto 40-2 „Usługi obce”
  4. Konto 40-3 „Podatki i opłaty”
  5. Konto 40-4 „Wynagrodzenia”
  6. Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
  7. Konto 40-9 „Pozostałe koszty rodzajowe”
   7.1. Funkcjonowanie konta 40-9 i prezentacja w sprawozdaniu
   7.2. Koszty reprezentacji i reklamy według przepisów podatkowych i ich ujęcie bilansowe
   7.3. Należności przysługujące pracownikom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych
   7.4. Pozostałe koszty rodzajowe wyłączone z kosztów podatkowych
   7.5. Typowe zapisy na koncie 40-9

  III. Konto 49 „Rozliczenie kosztów”

  1. Funkcjonowanie konta 49 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Krąg kosztów i zmiana stanu produktów – zasady funkcjonowania i ustalania
  3. Zasady stosowania zapisów uszczelniających do konta 49 z wykorzystaniem kont 79-0 i 79-1
  4. Typowe zapisy na koncie 49

  ZESPÓŁ 5 „KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5

  II. Konto 50 „Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej”

  1. Funkcjonowanie konta 50 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Typowe zapisy na koncie 50

  III. Konto 51 „Koszty działalności podstawowej – handlowej”

  1. Funkcjonowanie konta 51 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Typowe zapisy na koncie 51

  IV. Konto 52 „Koszty wydziałowe i koszty sprzedaży”

  1. Konto 52-1 „Koszty wydziałowe”
  2. Konto 52-7 „Koszty sprzedaży”

  V. Konto 53 „Koszty działalności pomocniczej”

  1. Funkcjonowanie konta 53 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Typowe zapisy na koncie 53

  VI. Konto 55 „Koszty zarządu”

  1. Funkcjonowanie konta 55 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Typowe zapisy na koncie 55

  VII. Konto 58 „Rozliczenie kosztów działalności”

  1. Funkcjonowanie konta 58 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Typowe zapisy na koncie 58

  ZESPÓŁ 6 „PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6

  II. Konto 60 „Produkty gotowe i półprodukty”

  1. Funkcjonowanie konta 60 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Zasady wyceny i ewidencji produktów i półproduktów
  3. Typowe zapisy na koncie 60

  III. Konto 62 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”

  1. Funkcjonowanie konta 62 i zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych
  2. Typowe zapisy na koncie 62

  IV. Konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

  1. Funkcjonowanie konta 64 i ewidencja analityczna
  2. Konto 64-0 „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”
  3. Konto 64-1 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”

  V. Konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe”

  1. Funkcjonowanie konta 65 i ewidencja analityczna
  2. Konto 65-0 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”
  3. Konto 65-1 „Inne rozliczenia międzyokresowe”

  VI. Konto 67 „Inwentarz żywy”

  1. Funkcjonowanie konta 67 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Działalność rolnicza według KSR nr 12
  3. Typowe zapisy na koncie 67

  ZESPÓŁ 7 „PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7

  II. Konto 70 „Przychody i koszty związane ze sprzedażą produktów”

  1. Konto 70-0 „Sprzedaż produktów”
  2. Konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”

  III. Konto 73 „Przychody i koszty związane ze sprzedażą towarów”

  1. Konto 73-0 „Sprzedaż towarów”
  2. Konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”

  IV. Konto 74 „Przychody i koszty związane ze sprzedażą materiałów i opakowań”

  1. Konto 74-0 „Sprzedaż materiałów i opakowań”
  2. Konto 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów i opakowań”

  V. Konto 75 „Przychody i koszty finansowe”

  1. Konto 75-0 „Przychody finansowe”
  2. Konto 75-1 „Koszty finansowe”

  VI. Konto 76 „Pozostałe przychody i koszty operacyjne”

  1. Konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”
  2. Konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”

  VII. Konto 79 „Obroty wewnętrzne i koszty obrotów wewnętrznych”

  1. Konto 79-0 „Obroty wewnętrzne”
  2. Konto 79-1 „Koszty obrotów wewnętrznych”

  ZESPÓŁ 8 „KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE I WYNIK FINANSOWY”

  I. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8

  II. Konto 80 „Kapitał (fundusz) podstawowy”

  1. Funkcjonowanie konta 80 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Kapitał podstawowy (zakładowy) w spółce z o.o
  3. Kapitał podstawowy (zakładowy) w spółce akcyjnej
  4. Kapitał podstawowy w spółkach osobowych i firmie osoby fizycznej
  5. Typowe zapisy na koncie 80

  III. Konto 81 „Pozostałe kapitały (fundusze) własne”

  1. Konto 81-1 „Kapitał (fundusz) zapasowy”
  2. Konto 81-2 „Kapitał (fundusz) rezerwowy”
  3. Konto 81-3 „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”
  4. Konto 81-4 „Kapitały (fundusze) wydzielone”

  IV. Konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”

  1. Funkcjonowanie konta 82 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Ogólne zasady podziału wyniku finansowego
  3. Podział wyniku w spółkach kapitałowych
  4. Podział wyniku finansowego w spółkach osobowych i przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne
  5. Typowe zapisy na koncie 82

  V. Konto 83 „Rezerwy”

  1. Funkcjonowanie konta 83 i ewidencja analityczna
  2. Konto 83-0 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”
  3. Konto 83-1 „Pozostałe rezerwy”

  VI. Konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

  1. Funkcjonowanie konta 84 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Charakterystyka najważniejszych tytułów rozliczeń międzyokresowych przychodów
  3. Typowe zapisy na koncie 84

  VII. Konto 85 „Fundusze specjalne”

  1. Funkcjonowanie konta 85 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Konto 85-0 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
  3. Konto 85-1 „Inne fundusze specjalne”

  VIII. Konto 86 „Wynik finansowy”

  1. Funkcjonowanie konta 86 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Ustalanie wyniku finansowego w zależności od sposobu ewidencji kosztów i rachunku zysków i strat
  3. Typowe zapisy na koncie 86

  IX. Konto 87 „Podatek dochodowy od osób prawnych”

  1. Funkcjonowanie konta 87 i prezentacja w sprawozdaniu
  2. Ustalanie odroczonego podatku dochodowego
  3. Typowe zapisy na koncie 87pobierz PDF
  Informacja o wydaniu
pobierz PDF
  SPIS TREŚCI - "Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym"
pobierz PDF
  Fragment książki - Konto 40-4 „Wynagrodzenia” (7 stron)
pobierz PDF
  Fragment książki - "Ogólna charakterystyka kont zespołu 7" (6 stron)

Aby przeglądać dokumenty PDF należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader

Pobierz program Adobe Reader

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.