Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Leasing w podatku dochodowym

Leasing w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego
nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
W prenumeracie Przeglądu Podatku Dochodowego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018 17,00 zł
(16,19 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe imię i nazwisko oraz numer telefonu, bądą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Leasing w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z podatkowym rozliczeniem leasingu. Omówiono w nim zasady kwalifikowania umów do leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. Znajdziemy w nim także wyjaśnienia dotyczące rozliczania opłat leasingowych, nakładów na przedmiot leasingu, czy wydatków związanych z zakończeniem umowy leasingu. W dodatku zaprezentowano także najnowsze interpretacje organów podatkowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZAWARCIE UMOWY LEASINGOWEJ

1. Uznanie umowy za umowę leasingu operacyjnego

Umowa leasingu, na podstawie której odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, jest nazywana leasingiem operacyjnym. Jest ona określona w ...

2. Kwalifikacja umowy do umowy leasingu finansowego

Przepisy ustaw o podatku dochodowym określają, jakie warunki musi spełniać umowa, by mogła być uznana za leasing finansowy (zwany również kapitałowym) wywołujący określone skutki podatkowe. Aby umowa mogła być...

II. ROZLICZANIE OPŁAT

1. Moment zaliczenia do kosztów wstępnej opłaty leasingowej

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Aby doszło do jej realizacji, w tym wydania przedmiotu leasingu, zobowiązani jesteśmy uiścić opłatę wstępną. Jeżeli jej nie wniesiemy, to umowa...

2. Opłaty leasingowe za okres, w którym przedmiot leasingu nie jest używany

Spółka z o.o. świadczy usługi transportowe. W działalności użytkuje samochody ciężarowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Przez dwa miesiące jeden z samochodów był wyłączony z użytkowania z uwagi na uszkodzenie silnika. Czy opłaty leasingowe ponoszone...

3. Skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego

Spółka w 2016 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego na okres czterech lat. Obecnie strony tej umowy zamierzają sporządzić do niej aneks, w którym zamieszczone zostaną zapisy o skróceniu umowy do trzech lat oraz o konieczności dokonania...

4. Zapłata odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu

Spółka w ramach cesji umowy leasingu operacyjnego przejmie maszynę i w związku z tym obowiązana będzie zapłacić odstępne. Zawarta przez nią umowa nadal będzie spełniała warunki do uznania jej podatkowo za umowę leasingu operacyjnego....

5. Leasing operacyjny samochodu osobowego, którego wartość przekracza 20.000 euro

Podatnik (prowadzący podatkową księgę) zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, którego wartość przekracza 20.000 euro. Czy w tej sytuacji opłata wstępna i raty leasingowe będą u niego kosztem podatkowym w pełnej wysokości? ...

6. Raty leasingowe uiszczane podczas zawieszenia działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, której wykonywanie zawiesiłem na cztery miesiące. W trakcie tego zawieszenia otrzymuję faktury za raty leasingowe wynikające z umowy leasingu operacyjnego, którą zawarłem przed zawieszeniem działalności. Czy raty leasingowe...

7. Data zaliczenia raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

Spółka jawna zawarła umowę leasingu, który do celów bilansowych i podatkowych jest leasingiem operacyjnym. Przedmiotem umowy jest samochód ciężarowy. Faktura z tytułu raty leasingowej została wystawiana w czerwcu 2018 r. z datą wykonania usługi...

III. NAKŁADY NA PRZEDMIOT LEASINGU

1. Wydatki poniesione przed oddaniem do używania leasingowanej maszyny

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na maszynę. Przed oddaniem jej do użycia poniesie koszty transportu i montażu tej maszyny, a także szkolenia pracowników z obsługi tego urządzenia. Czy wymienione koszty spółka będzie...

2. Koszty rejestracji samochodu używanego na podstawie umowy leasingu finansowego

Spółka zawarła umowę leasingu finansowego. Samochód został zarejestrowany przez leasingodawcę i przekazany spółce. Dzień po oddaniu przez nią samochodu do używania leasingodawca wystawił fakturę obciążającą spółkę kosztami rejestracji tego pojazdu. Czy...

3. Poniesienie nakładów adaptacyjnych

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna do pakowania. Aby ją użytkować, musiała wykonać określone prace adaptacyjne, w celu dostosowania maszyny do wykorzystywanych linii produkcyjnych. Wartość tych prac przekroczyła 10.000 zł....

4. Powypadkowa naprawa leasingowanego samochodu

Przedsiębiorca (podatnik PIT) objął w leasing operacyjny samochód osobowy, który wykorzystuje w prowadzonej działalności. Czy koszty naprawy powypadkowej tego samochodu są kosztami uzyskania przychodów? Jeżeli tak, to z VAT czy bez VAT? ...

5. Czas trwania amortyzacji części peryferyjnej zamontowanej w przedmiocie leasingu

Podatnik PIT, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, użytkuje w prowadzonej działalności gospodarczej urządzenie do obróbki drewna. Obecnie urządzenie to wymaga ulepszenia poprzez zamontowanie w nim nowej części peryferyjnej. Koszt zakupu tej części wyniesie...

6. Ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości ponad 20.000 euro

Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu będzie samochód osobowy o wartości przekraczającej 20.000 euro. Zostanie on ubezpieczony (OC, AC, NNW) przez leasingodawcę. To on będzie uiszczał składki na rzecz...

IV. ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGOWEJ

1. Wykup przez przedsiębiorcę leasingowanego samochodu

Osoba fizyczna na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Umowa ta przewiduje możliwość wykupu samochodu do majątku prywatnego podatnika. Czy korzystając z tej opcji, podatnik będzie obowiązany...

2. Wartość początkowa wykupionego pojazdu

Dokonaliśmy wcześniejszego wykupu quada, który był w leasingu operacyjnym. Określona na fakturze wartość wykupu przekracza 10.000 zł. W związku z tym wykupem firma leasingowa obciążyła nas opłatą manipulacyjną i za przesyłkę kurierską dokumentów. Czy opłaty...

3. Rezygnacja z prawa wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarłem na 3 lata umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. W umowie nie przewidziano opłaty wstępnej. Raty obejmują 60% wartości samochodu, zaś cenę wykupu po zakończeniu umowy określono...

4. Zbycie samochodu wykupionego do majątku firmowego

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód będący przedmiotem leasingu wykupiłem na firmę. Obecnie zamierzam auto to sprzedać. Czy osiągnięty z tego tytułu przychód będzie przychodem z działalności gospodarczej? ...

5. Sprzedaż auta wykupionego do majątku prywatnego

W działalności gospodarczej używam auto na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu umowy mam zamiar auto to wykupić do majątku prywatnego, a następnie sprzedać po upływie pół roku. Czy w takim przypadku wystąpi u mnie obowiązek podatkowy?...

6. Uznanie za towar handlowy wykupionego przedmiotu leasingu

W czerwcu 2018 r. dokonaliśmy terminowego wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. W momencie wykupu nosiliśmy się z zamiarem sprzedaży samochodu i nadal szukamy nabywcy, dlatego samochód po wykupie nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych,...

V. INNE ZAGADNIENIA

1. Pobór podatku u źródła, gdy umowę leasingową zawarto z zagraniczną firmą

Spółka jawna podpisała umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy z niemiecką firmą (osobą prawną). Leasingodawca działa przez położony w Polsce oddział. Czy spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła? ...

2. Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla leasingowanego samochodu

Na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej PIT wykorzystuję samochód osobowy objęty na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Czy wydatki związane z eksploatacją tego samochodu powinienem uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów w oparciu o prowadzoną ewidencję przebiegu...

3. Koszty poniesione po kradzieży przedmiotu leasingu

Samochód użytkowany przez spółkę z o.o. na podstawie umowy leasingu operacyjnego został skradziony. Zgodnie z umową, odszkodowanie przyznane od ubezpieczyciela trafiło na konto firmy leasingowej. Następnie firma leasingowa obciążyła spółkę kwotą "rozliczeniową", tj. różnicą...

4. Opłaty wynikające z opóźnień w płatnościach na rzecz firmy leasingowej

Jako przedsiębiorca poniosłem na rzecz leasingodawcy koszty upomnień za zwłokę w zapłacie rat leasingowych. Czy wydatki te mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak. Koszty upomnień za zwłokę w zapłacie...

5. Data ujęcia w kosztach części odsetkowej raty w leasingu finansowym

W którym momencie przy leasingu finansowym zaliczyć do kosztów podatkowych część odsetkową raty leasingowej? Część odsetkowa raty w leasingu finansowym jest kosztem podatkowym w dacie poniesienia. ...

6. Opłata za poinformowanie leasingodawcy o użytkowniku pojazdu

Na potrzeby działalności użytkuję samochód na podstawie umowy leasingu. Firma leasingowa przysłała mi fakturę tytułem opłaty za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu w związku ze stwierdzonym wykroczeniem drogowym. Czy wspomniana opłata stanowi koszt uzyskania przychodów?...

VI. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH

1. Sprzedaż leasingowanego samochodu wykupionego poza działalnością gospodarczą

Sprzedaż leasingowanego samochodu wykupionego poza działalnością gospodarczą nie powoduje powstania przychodu,...

2. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej

Wstępną opłatę należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia....

3. Otrzymanie odstępnego w związku z cesją umowy leasingu

Odstępne otrzymane w związku z cesją umowy leasingu finansowego jest przychodem z działalności gospodarczej....

4. Cesja umowy leasingu finansowego a ujęcie w kosztach części rat kapitałowych, która nie znajduje pokrycia w odpisach amortyzacyjnych

W przypadku cesji umowy leasingu finansowego podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów...

5. Ustalenie wartości początkowej leasingowanego środka trwałego

Wartość początkową środka trwałego wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu finansowego podatnik może...

6. Brak konieczności korygowania kosztów w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu

Skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu nie wpływa na raty leasingowe zapłacone przed...

7. Konsekwencje uznania umowy najmu za umowę leasingu

Jeżeli są spełnione warunki określone w ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.