Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej  »   Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia

Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Nieruchomości w firmie - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podatnicy często w działalności gospodarczej wykorzystują nieruchomości. Dokonują więc zakupu nieruchomości czy ich ulepszenia. Niekiedy taka nieruchomość jest remontowana bądź ulepszana. Bywa też często, że firmowe nieruchomości są wycofywane z działalności i przekazywane na prywatne cele przedsiębiorców/wspólników spółki. Ostatecznie nieruchomości użytkowane w działalności mogą zostać sprzedane. W niniejszej publikacji przedstawiamy kwestie związane z rozliczeniem ww. czynności - na gruncie podatku dochodowego oraz VAT, jak również prezentujemy wybrane zdarzenia w ujęciu bilansowym.

pokaż fragmenty artykułów

I. ZAKUP I UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W FIRMIE

1. Wydatki na nabycie nieruchomości a koszty podatkowe

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawach o podatku dochodowym, wydatki na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych (np. budynku) nie podlegają jednorazowemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z treści...

2. Amortyzacja nieruchomości

2.1. Jakie składniki majątku podlegają amortyzacji?

Składnik majątku (np. budynek) podlega amortyzacji, gdy spełnienia warunki zawarte w art. 22a...

2.2. Ustalenie wartości początkowej nabytej nieruchomości

W przypadku środków trwałych nabytych odpłatnie (zakupionych), ich wartość początkową stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia - w przypadku zakupu budynku - uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty...

2.3. Metody amortyzacji nieruchomości (budynków)

Podstawową metodą amortyzacji budynków jest metoda liniowa przy zastosowaniu stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. W określonych przypadkach możliwa jest też amortyzacja budynku przy zastosowaniu stawki podwyższonej, obniżonej lub indywidualnej....

2.4. Kiedy odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów podatkowych?

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze...

3. Podatek od nieruchomości - zasady opłacania

3.1. Podstawa prawna opłacania podatku od nieruchomości

Kwestie związane z opłacaniem podatku od nieruchomości reguluje rozdział 2 ustawy z dnia...

3.2. Podatek od nieruchomości płatny w okresie pandemii

Rada gminy może - w drodze uchwały - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa: wprowadzić za część...

3.3. Rozliczenie podatku od nieruchomości dla celów CIT/PIT

Podatek od nieruchomości a koszty podatkowe Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła...

3.4. Ewidencja księgowa podatku od nieruchomości

Zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu...

4. Zakup i użytkowanie nieruchomości w pytaniach Czytelników

4.1. Odliczanie VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną w działalności jednego z jej współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielem budynku gospodarczego, który wraz z bratem otrzymałem w darowiźnie od rodziców. Budynek będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Brat wyraził na to zgodę. Jestem czynnym podatnikiem...

4.2. Użyczenie nieruchomości do prowadzenia działalności przez członka rodziny - skutki podatkowe

Dwaj bracia prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Jeden z nich wykorzystuje w działalności najmowany budynek. Jedno pomieszczenie użycza bratu, na potrzeby jego firmy. Jakie skutki w VAT i PIT wywołuje taka umowa u braci?...

4.3. Poniesienie nakładów w ramach inwestycji i ich nieodpłatne przekazanie właścicielowi - skutki w VAT

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję inwestycję drogową (budowę dojazdu do firmy). Czy mam prawo odliczyć VAT od zakupu towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia tej inwestycji? Czy nieodpłatne przekazanie...

4.4. Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia - skutki w CIT

Spółka nabyła nieruchomość w drodze zasiedzenia. Czy spółka powinna wykazać z tego tytułu przychód podatkowy? Instytucja zasiedzenia została uregulowana w ...

4.5. Czynsz za najem lokalu płacony na prywatny rachunek ROR osoby fizycznej a koszty podatkowe najemcy

Spółka z o.o. użytkuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lokal biurowy, najmowany od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, będącej jednak czynnym podatnikiem VAT. Lokal ten jest wynajmowany przez osobę...

4.6. Obrót nieruchomościami przez jednego z małżonków

Małżonkowie mają wspólność majątkową. Żona zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie skupować od komorników lokale mieszkalne, remontować je, a następnie sprzedawać z zyskiem. Zakup tych mieszkań będzie dokonywany na...

4.7. Ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby podatku od przychodów z budynków

W ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej podatnik od 2021 r. wynajmuje dla celów komercyjnych nieruchomość, objętą wspólnością małżeńską. Nieruchomość ta została wprowadzona do jego firmy jako środek trwały (o wartości początkowej...

4.8. Jednorazowy odpis amortyzacyjny budynku zakupionego w celu wytwarzania artykułów służących walce z COVID-19

Zakupiliśmy budynek z przeznaczeniem na halę produkcyjną. W budynku tym zostaną zainstalowane maszyny i rozpoczniemy produkcję jednorazowych rękawiczek. Czy wydatek na zakup takiego obiektu może zostać rozliczony w koszty podatkowe za pośrednictwem...

II. SPRZEDAŻ FIRMOWEJ NIERUCHOMOŚCI

1. Skutki w VAT sprzedaży nieruchomości

Obowiązek podatkowy Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1...

2. Sprzedaż nieruchomości - podatek dochodowy

Przychód ze sprzedaży Przychód ze sprzedaży budynku/lokalu użytkowego, stanowiącego dotychczas środek trwały w firmie, ustalany jest na zasadach ogólnych; ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych szczególnych regulacji. Zatem ustalając...

3. Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży nieruchomości

W ustawie o rachunkowości nie określono, w którym momencie jednostka powinna wykazać przychód ze sprzedaży budynków/lokali, stanowiących środki trwałe. W praktyce przyjmuje się podobne rozwiązanie jak dla celów podatku dochodowego, tj. przyjmuje się,...

III. WYCOFANIE NIERUCHOMOŚCI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podatnicy podejmują niekiedy decyzję o wycofaniu z działalności gospodarczej (i przekazaniu na cele osobiste) nieruchomości dotychczas w tej działalności wykorzystywanej. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z wycofaniem nieruchomości (budynku) z działalności, odnosząc się...

1. VAT i PCC, gdy nieruchomość wycofano z działalności gospodarczej

Wycofanie nieruchomości z działalności jako czynność opodatkowana VAT Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (dla celów VAT towarami są także środki trwałe). Za...

2. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a PIT

Przychód podatkowy Osoba fizyczna, która wycofała nieruchomość (środek trwały) z działalności gospodarczej i przekazała go na cele osobiste, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. Nie uzyskuje ona bowiem żadnego przysporzenia...

3. Ewidencja księgowa wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej, w związku z przekazaniem jej na cele prywatne przedsiębiorcy, skutkuje koniecznością wykreślenia jej z ewidencji środków trwałych. Taka nieruchomość nie spełnia już bowiem definicji aktywów (zob. ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.