Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej  »   Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą

Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych za granicą

Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej osoby fizycznej, która uzyskała dochody poza granicami Polski. Dochody uzyskane za granicą przez osobę fizyczną, która jest polskim rezydentem podatkowym – co do zasady – podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami ustawy o PDOF oraz postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska. Kluczowe znaczenie ma wówczas metoda unikania podwójnego opodatkowania. W dodatku tym opisujemy te zagadnienia, ze wskazaniem w jaki ustalić rezydencję podatkową, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania zastosować oraz w jaki sposób rozliczyć w zeznaniu podatkowym dochody zagraniczne, uzyskane m.in. z pracy najemnej, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście czy z emerytury. Wszystkie poruszone kwestie zostały przedstawione w sposób praktyczny na licznych przykładach.

pokaż fragmenty artykułów

Wstęp

Dochody uzyskane za granicą przez osobę fizyczną, która jest polskim rezydentem podatkowym - co do zasady - podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami ...

I. USTALENIE REZYDENCJI PODATKOWEJ

Zakres obowiązku podatkowego w Polsce zależy od miejsca rezydencji podatkowej danej osoby. W praktyce jednak kwestia ta często budzi wątpliwości interpretacyjne....

1. Zakres obowiązku podatkowego w Polsce

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (...

2. Miejsce zamieszkania

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1a ustawy o PDOF, za osobę mającą miejsce...

3. Ośrodek interesów życiowych

Ośrodek interesów życiowych, to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika. Tak stanowi ...

II. METODY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU

Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą kluczowe znaczenie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, określona w umowie zawartej przez Polskę z państwem, w którym dana osoba uzyskała dochód. W zależności od postanowień konkretnej...

1. Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest w Polsce zwolniony z opodatkowania. Niemniej jednak podatnik powinien uwzględnić ten dochód przy obliczaniu stopy procentowej podatku należnego od dochodu...

2. Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do...

III. WYBRANE ULGI PODATKOWE

Osoby, które uzyskują dochody poza granicami kraju, mają prawo korzystać z ulg i preferencji przewidzianych w ustawie o PDOF na ogólnych zasadach, z zachowaniem warunków oraz limitów określonych przez ustawodawcę. Poniżej omawiamy niektóre...

1. Ulga dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. funkcjonuje tzw. ulga dla młodych (art. 21...

2. Składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych

Odliczeniu od dochodu i odpowiednio od podatku dochodowego, podlegają m.in. składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: w innym niż Polska państwie członkowskim...

3. Ulga abolicyjna

Na podstawie art. 27g ustawy o PDOF, podatnicy, którzy za granicą uzyskali...

4. Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie samotnego rodzica

Zarówno przy metodzie wyłączenia z progresją, jak i przy metodzie proporcjonalnego odliczenia, możliwe jest wspólne rozliczenie podatku dochodowego z małżonkiem bądź preferencyjne rozliczenie podatku przez osobę samotnie wychowującą dzieci - o ile...

IV. PRZELICZANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I PODATKU NA ZŁOTE

Stosownie do art. 11a ustawy o PDOF, wyrażone w walutach obcych: ...

V. DOCHODY Z PRACY NAJEMNEJ

1. Kiedy dochody z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu za granicą?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w umowach o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że...

1.1. Obliczenie dni pobytu pracownika w innym państwie

Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD, obliczanie długości pobytu w danym państwie jest dokonywane poprzez stosowanie metody opartej na "dniach fizycznej obecności". Oznacza to, że każda część dnia, nawet...

1.2. Pojęcie pracodawcy

Jednym z warunków, od których spełnienia zależy to, czy wynagrodzenie za pracę najemną w innym państwie będzie opodatkowane tylko w Polsce, jest wypłacanie tego wynagrodzenia przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który...

1.3. Zakład pracodawcy za granicą

Kolejny warunek, od którego zależy opodatkowanie wynagrodzenia tylko w Polsce wymaga, aby wynagrodzenie wypłacane osobie będącej polskim rezydentem za pracę wykonywaną w innym państwie nie było ponoszone przez zakład lub...

1.4. Szczególne uregulowania dla niektórych grup zatrudnionych

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z reguły przewidują, że dochody za pracę osób zatrudnionych na pokładzie statku morskiego lub samolotu albo statku żeglugi śródlądowej, eksploatowanych w ruchu międzynarodowym podlegają opodatkowaniu w państwie,...

2. Pojęcie przychodów z pracy najemnej

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, każde przysporzenie majątkowe uzyskane przez pracownika od pracodawcy w związku z zawartą umową o pracę, stanowi przychód tej osoby ze...

3. Praca za granicą a podróż służbowa

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy, podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na...

4. Zwolnienie od podatku kwoty stanowiącej równowartość 30% diet

Pracownik, który udaje się do miejsca ustalonego w umowie o pracę, jako miejsce jej wykonywania, nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu ...

5. Przewóz i zakwaterowanie pracowników niebędących w podróży służbowej

Kwestia, czy bezpłatny dowóz pracownika niebędącego w podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1...

6. Zwolnienie od podatku dochodów marynarzy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PDOF (w brzmieniu dotychczas obowiązującym),...

7. Koszty uzyskania przychodów

Wykonywanie pracy za granicą nie pozbawia podatnika możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w wysokości określonej w ...

8. Obliczenie dochodu z pracy najemnej za granicą

Zasady obliczania dochodu z pracy najemnej za granicą są takie same bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia oraz stosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Do obliczenia tych dochodów...

9. Zaliczki na podatek dochodowy

9.1. Zaliczka po powrocie do kraju

Na gruncie polskich przepisów prawa podatkowego, zagraniczny pracodawca, który nie posiada w Polsce siedziby (zakładu, oddziału ani przedstawicielstwa) nie jest w Polsce płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

9.2. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek

Generalnie pracodawca (jako płatnik) jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego pracodawcy przychody ze stosunku pracy (stosunku pokrewnego), na...

9.3. Zaliczka na podatek dochodowy pracownika oddelegowanego za granicę

Jeżeli pracodawca jest obowiązany do poboru i odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, to w celu obliczenia podstawy opodatkowania: ...

9.4. Zaliczki od dochodów otrzymywanych z zagranicy bez pośrednictwa płatnika

Polski rezydent, który otrzymuje z zagranicy dochody za pracę wykonywaną na terytorium naszego kraju na podstawie umowy o pracę zawartej z zagranicznym podmiotem, który nie posiada w Polsce siedziby (zakładu, oddziału ani...

10. Zeznanie podatkowe PIT-36 za 2020 r.

10.1. Obliczenie podatku z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją

Dochody uzyskane z pracy najemnej za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, należy wykazać w części I zeznania PIT-36(28) za 2020 r., w wierszu "Dochody osiągnięte za granicą...", w poz. 254 lub 255,...

10.2. Obliczenie podatku z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia

Osoba, która w 2020 r. uzyskała za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek rozliczyć te dochody w rocznym zeznaniu PIT-36 - nawet jeżeli nie uzyskała innych...

VI. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Kiedy dochody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu za granicą?

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, z reguły stanowią, iż zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym...

2. Pojęcie zagranicznego zakładu

Ustawa o PDOF definiuje zagraniczny zakład, jako: stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium...

3. Budowa jako zagraniczny zakład

"Zakładem" - w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - jest również plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, jeżeli trwają one dłużej niż okres określony w umowie. W większości...

4. Dochód zagranicznego zakładu i jego opodatkowanie

Jeżeli polski rezydent wykonuje działalność gospodarczą w innym państwie poprzez położony tam zakład, to uzyskane dochody (przychody) mogą być opodatkowane w tym państwie, tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane...

4.1. Metoda wyłączenia z progresją

Jeżeli polski rezydent oprócz dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przy pomocy zakładu, wolnych od opodatkowania w Polsce (na mocy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), uzyskał również inne dochody...

4.2. Metoda proporcjonalnego odliczenia

Jeżeli polski rezydent wykonuje działalność gospodarczą za granicą przez położony tam zakład, a dochody uzyskane z takiej działalności nie są zwolnione od opodatkowania w Polsce (na mocy właściwej umowy o unikaniu podwójnego...

VII. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

Na gruncie polskich przepisów o podatku dochodowym, przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z działalności artystycznej, literackiej, publicystycznej, z uprawiania sportu, z tytułu powołania do składu zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej, z umów...

1. Dochody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło

W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PDOF, przychody z tytułu wykonywania usług,...

2. Wynagrodzenia członków zarządu lub innych organów spółki

Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, polski ustawodawca zalicza do przychodów z działalności...

3. Dochody z działalności artystycznej i sportowej

Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, trenerskiej, jak również z uprawiania sportu zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w ...

4. Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą z działalności wykonywanej osobiście

Opodatkowane za granicą dochody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13...

5. Dochody otrzymywane z zagranicy bez pośrednictwa płatnika

Jeżeli osoba zamieszkała w Polsce otrzymuje z zagranicy, bez pośrednictwa płatnika, dochody z działalności, o której mowa w ...

VIII. STYPENDIA

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z reguły zawierają postanowienia, na mocy których świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w danym państwie wyłącznie w celu...

IX. EMERYTURY I RENTY

Większość umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu określa zasadę, zgodnie z którą emerytury i renty wypłacane w związku z wcześniej świadczoną pracą najemną, osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z państw (np. w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym...

X. DOCHODY KAPITAŁOWE

Dochody (przychody), o których w mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy o PDOF, tj.:...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.