Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej  »   Procedury szczególne w podatku VAT

Procedury szczególne w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (474) z dnia 20.09.2018 17,00 zł
(16,19 zł + 5% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe imię i nazwisko oraz numer telefonu, bądą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Procedury szczególne w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opisano szczególne procedury rozliczania podatku VAT przewidziane dla drobnych przedsiębiorców, rolników ryczałtowych, usług turystycznych, towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, a także usług elektronicznych. Wskazano również zasady dokonywania zwrotu VAT podróżnym. Znajdziemy w nim obszerne opracowanie tych zagadnień wraz z licznymi przykładami.

pokaż fragmenty artykułów

I. SZCZEGÓLNE PROCEDURY PRZEWIDZIANE DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Status drobnego przedsiębiorcy

Zwolnienie z podatku VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, tj. podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Stanowi o tym ...

2. Rejestracja podatnika zwolnionego z opodatkowania

Podmioty zwolnione z VAT ze względu na osiągane obroty (nieprzekraczające limitu określonego w ...

3. Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego

Mimo tego, iż podatnik, który rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, będzie mieścił się w określonym ustawowo limicie wartości sprzedaży, w niektórych przypadkach rodzaj wykonywanych przez niego czynności skutkuje brakiem...

4. Powrót do zwolnienia z VAT

W praktyce podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia z VAT lub z niego dobrowolnie zrezygnowali, mają możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z ...

5. Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży

Podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona z VAT ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Stanowi o tym ...

6. Podmioty rozpoczynające wykonywanie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT

W niektórych przypadkach podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą nie mają obowiązku wyliczania limitu wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT, ponieważ korzystają ze zwolnienia o charakterze przedmiotowym - ze względu na rodzaj...

II. ROLNICY RYCZAŁTOWI

1. Sposób opodatkowania działalności rolniczej

Opodatkowanie działalności rolniczej na zasadach ogólnych mogłoby oznaczać zbyt duże obciążenie rolników obowiązkami o charakterze formalnym, natomiast zwolnienie rolników z opodatkowania powodowałoby brak możliwości odliczania podatku VAT od dokonanych zakupów...

2. Rolnik jako czynny lub zwolniony podatnik VAT

Podmiot, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ...

3. Dokumentowanie zakupu od rolnika ryczałtowego

W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy (rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia z VAT na...

4. Faktura VAT RR a wpłata na fundusz promocji

Zasady funkcjonowania funduszy promocji produktów rolno-spożywczych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 ze zm.). Ustawą tą powołano do życia dziewięć funduszy,...

5. Kiedy możliwy jest powrót czynnego podatnika VAT do statusu rolnika ryczałtowego?

Co do zasady, każdy czynny podatnik VAT ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i skorzystania ze zwolnienia z VAT - w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Ogólne zasady rezygnacji z opodatkowania reguluje...

6. Weryfikacja statusu rolnika ryczałtowego

Jednym z narzędzi służących weryfikacji statusu kontrahenta jest wyszukiwarka "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" udostępniona na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/). Po wpisaniu NIP wyświetli się informacja, iż podmiot o podanym...

III. USŁUGI TURYSTYCZNE

1. Podstawa opodatkowania usług turystyki

Przepis art. 119 ustawy o VAT wprowadza szczególny sposób opodatkowania...

2. Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego

W przepisach dotyczących VAT nie zawarto szczególnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystyki. Oznacza to konieczność stosowania w tym zakresie ogólnych zasad zawartych w ...

3. Określenie stawki VAT na usługi turystyki

Co do zasady stawką właściwą dla świadczenia usług turystycznych jest stawka podstawowa - 23%. Natomiast w przypadku, gdy podatnik część świadczeń w ramach usługi turystyki wykonuje we własnym zakresie, to...

4. Zasady odliczania podatku naliczonego

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT,...

5. Dokumentowanie usług turystycznych

Podatnik świadczący usługi turystyczne zobowiązany jest wystawić fakturę na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem....

6. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny a procedura VAT marża

Zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) określa obecnie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r....

IV. DOSTAWA TOWARÓW UŻYWANYCH, DZIEŁ SZTUKI, PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH I ANTYKÓW

W art. 120 ustawy o VAT określone zostały zasady szczególnej procedury...

1. Zasady opodatkowania sprzedaży towarów używanych

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez towary...

2. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o VAT: ...

3. Opodatkowanie marży przy sprzedaży wcześniej zaimportowanych towarów używanych

Dostawa towarów używanych rozliczana jest w systemie marży, jeśli towary te w momencie nabycia nie podlegały opodatkowaniu VAT lub też korzystały z opodatkowania marży. Opodatkowanie marży może mieć zastosowanie...

4. Jakie dane powinna zawierać faktura wystawiona w procedurze marży?

Jak wynika z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT, faktura wystawiana...

V. SPECJALNE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH, NADAWCZYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

Mały punkt kompleksowej obsługi umożliwia podatnikom świadczącym usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne, na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają siedziby działalności gospodarczej, rozliczanie VAT należnego z tytułu...

1. Podmioty uprawnione do rozliczania VAT w systemie MOSS

W procedurze MOSS są dostępne dwie procedury: unijna i nieunijna. W procedurze unijnej podatnik może się zarejestrować, aby korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi, jeżeli posiada w UE siedzibę działalności gospodarczej...

2. Informacje dotyczące rejestracji

Wszyscy podatnicy, którzy zdecydują się korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi, są obowiązani do dokonania rejestracji w państwie członkowskim identyfikacji. Państwo członkowskie identyfikacji oznacza państwo członkowskie, w którym podatnik...

3. Kilka miejsc stałego prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku gdy podatnicy stosują procedurę unijną i posiadają jakiekolwiek stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza państwem członkowskim identyfikacji, powinni o tym poinformować podczas rejestracji w małym punkcie kompleksowej obsługi. Konieczne jest...

4. Zapłata podatku rozliczanego w systemie MOSS

Rozliczanie VAT w systemie MOSS jest kwartalne, a deklaracje należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym też terminie należy...

5. Wykluczenie i wyrejestrowanie z procedury

Podatnik może zostać wyrejestrowany z procedury dobrowolnie lub wykluczony przez państwo członkowskie identyfikacji. Aby wyrejestrować się z procedury, podatnik jest zobowiązany do poinformowania państwa członkowskiego identyfikacji co najmniej...

6. Zmiany w dyrektywie w sprawie VAT

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawności regulacyjnej sytemu MOSS, Komisja Europejska uznała, że należy usunąć istniejące bariery w transgranicznym handlu elektronicznym, które wynikają m.in. z uciążliwych obowiązków w zakresie VAT, szkodzącym unijnym przedsiębiorstwom....

7. Modyfikacja rozporządzenia wykonawczego

Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/2459 z dnia 5 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. UE L nr 348/32) dokonano również pewnej modyfikacji rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE...

VI. SYSTEM ZWROTU PODATKU VAT PODRÓŻNYM

1. Warunki zastosowania procedury zwrotu VAT podróżnym

Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej "podróżnymi", które wywiozły...

2. Podmioty dokonujące zwrotu podatku

Zgodnie z art. 127 ustawy, zwrot podatku zapłaconego przez podróżnego...

3. Formalności niezbędne przy ubieganiu się o zwrot podatku VAT

Przede wszystkim należy podkreślić, że zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po...

4. Jaką stawką opodatkowana jest dostawa towarów na rzecz podróżnych?

Jak wynika z art. 129 ustawy o VAT, dostawa towarów podróżnym...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.