Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki

Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku prezentujemy na licznych przykładach liczbowych ewidencję księgową zdarzeń związanych z podziałem zysku oraz rozliczeniem straty z uwzględnieniem formy prawnej jednostki, czyli ewidencję księgową podziału zysku (pokrycia straty) w spółkach kapitałowych, osobowych, spółce cywilnej oraz przedsiębiorstwie osoby fizycznej. Poruszamy w nim m.in. zagadnienia związane z: wypłatą dywidendy, wypłatą zaliczek, rozliczeniem straty kapitałem zapasowym, rezerwowym, dopłatami wspólników, w drodze obniżenia kapitału zakładowego, a także tematykę zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego i związane z tym konsekwencje.

pokaż fragmenty artykułów

I. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATWIERDZENIEM SPRAWOZDANIA I ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

1. Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający jednostki, po rozpatrzeniu tego sprawozdania uznał,...

2. Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości,...

3. Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania

3.1. Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sposób korygowania błędów

Według art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność następuje...

3.2. Przeksięgowanie wyniku finansowego do rozliczenia

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, a dokładnie uchwała (decyzja, postanowienie) o jego zatwierdzeniu, stanowi podstawę...

3.3. Możliwość podziału zysku

Stosownie do art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych,...

4. Przeksięgowanie wyniku finansowego na przykładzie liczbowym

Operacje związane z rozliczeniem wyniku finansowego można ująć w księgach rachunkowych na podstawie sporządzonego dowodu...

II. PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRATY W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

1. Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału

Spółki kapitałowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego też, w spółkach tych podziałowi podlega wynik finansowy netto. Czyli różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego, na które składają...

2. Przykład uchwały o podziale zysku spółki z o.o. i jej ujęcie w księgach rachunkowych

Podział zysku za dany rok obrotowy w spółce kapitałowej nie musi być przeprowadzony...

3. Wypłata dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

Zasadą jest, że wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym...

3.1. Określenie terminu wypłaty dywidendy i dnia dywidendy

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie...

3.2. Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy

W związku z wypłatą dywidendy na rzecz wspólników (akcjonariuszy) na spółce wypłacającej ciążą określone obowiązki w zakresie poboru podatku, a także obowiązki informacyjne. Wypłacona przez spółkę z o.o. dywidenda dla wspólnika będącego osobą...

3.3. Ujęcie w księgach wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej

Przykład I. Założenia: W czerwcu 2020 r. w spółce z o.o., której wspólnikami są dwie osoby fizyczne "X" i "Y", podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 r....

4. Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy

W świetle przepisów o rachunkowości wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy uznaje się za...

5. Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach spółki kapitałowej

Przychody z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), stosownie do ...

6. Zasilenie kapitału zapasowego lub rezerwowego z zysku netto

Spółki z o.o. tworzą kapitał zapasowy i fundusze rezerwowe dobrowolnie. Mogą więc przekazywać część zysku na zasilenie tych funduszy. Z kolei spółki akcyjne są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego na pokrycie straty....

7. Przeznaczenie zysku netto w spółce kapitałowej na inne cele

Zysk netto spółki kapitałowej może być również przeznaczony na inne cele niż...

8. Zaliczka na poczet zysku od spółki komandytowej w księgach wspólnika (spółki z o.o.)

8.1. Rozliczenie przychodów i kosztów spółki komandytowej w księgach spółki z o.o.

Spółka z o.o., będąca komplementariuszem spółki komandytowej, nie ujmuje w swoich księgach rachunkowych przychodów...

8.2. Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach i sprawozdaniu spółki z o.o.

Jeżeli w trakcie roku obrotowego spółka z o.o. otrzyma od spółki komandytowej zaliczki na...

9. Sposoby pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym

Podstawą odpowiedniego rozliczenia w księgach poniesionej straty jest uchwała o pokryciu straty za rok obrotowy....

9.1. Uchwała o pokryciu straty w spółce kapitałowej

W świetle przepisów K.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej oraz zwyczajne zgromadzenie wspólników w odniesieniu do spółki z o.o. powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad...

9.2. Rozliczenie straty z niepodzielonym zyskiem lat ubiegłych i zyskiem roku następnego

Pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat poprzednich jest najprostszym ze sposobów jej rozliczenia. Można również przyjąć uchwałę o pokryciu straty przyszłymi zyskami, co jest dopuszczalne prawem. Decyzja o pokryciu straty przyszłymi zyskami powoduje,...

9.3. Pokrycie straty kapitałem zapasowym i rezerwowym

Spółki akcyjne mają obowiązek tworzenia kapitału zapasowego. Na mocy art. 396 § 1 K.s.h.,...

9.4. Pokrycie straty wniesionymi dopłatami wspólników w spółce z o.o.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują w przypadku spółki z o.o. dopłaty, tj. dodatkowe wpłaty wspólników na rzecz spółki. Forma ta jest dostępna jedynie dla spółki z o.o., nie występuje natomiast w przypadku spółki akcyjnej. Zasady...

9.5. Pokrycie straty w drodze obniżenia kapitału zakładowego

Zamierzając pokryć stratę bilansową poprzez obniżenie kapitału zakładowego należy uwzględnić - w przypadku spółki z o.o. - przepisy ...

III. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO W SPÓŁKACH OSOBOWYCH I FIRMACH OSÓB FIZYCZNYCH

1. Wynik finansowy brutto lub netto w zależności od formy prawnej

W spółkach osobowych i cywilnych oraz w przedsiębiorstwach osób fizycznych rozliczeniu podlega wynik finansowy brutto....

2. Regulacje prawne w zakresie udziału w zyskach i stratach

Dokonując podziału zysku lub pokrycia straty w danej jednostce należy uwzględnić przepisy odpowiednich...

2.1. Spółka jawna, partnerska i komandytowa

Jeżeli spółka osobowa osiągnęła dodatni wynik finansowy, decyzja w sprawie jego rozdysponowania należy do wspólników. Mogą go podzielić między siebie zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy spółki, a w razie braku zapisów w umowie spółki...

2.2. Spółka komandytowo-akcyjna

W spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki. Komplementariuszowi niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w ...

2.3. Wypłata zaliczek na poczet przyszłego zysku i ich rozliczenie

Obecnie nie budzi zastrzeżeń możliwość pobierania przez wspólników spółek jawnych, partnerskich czy komandytowych zaliczek tytułem zysku bądź na jego poczet. Jest to częsta praktyka. W tej kwestii Kodeks spółek handlowych nie...

2.4. Skutki poniesienia straty

Jeżeli spółka poniosła stratę z działalności, to zasadniczo na wspólnikach ciąży obowiązek partycypacji w nich. Zasadą jest, że każdy wspólnik uczestniczy w stratach w tym samym stosunku. W sytuacji gdy umowa spółki określa nierówny podział zysków,...

2.5. Zasady podziału zysku i pokrycia straty w spółce cywilnej i firmie osoby fizycznej

Spółka cywilna Każdy...

3. Ewidencja księgowa rozliczenia wyniku finansowego w spółkach osobowych

Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wypracowany zysk lub poniesiona strata pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". Pod datą zatwierdzenia sprawozdania saldo tego konta należy przeksięgować na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"....

4. Rozliczenie wyniku finansowego w firmie osoby fizycznej

W firmach osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe to właściciel, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podejmuje decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty. Zysk wypracowany przez taką jednostkę może być przeznaczony na zwiększenie kapitału właściciela...

5. Zasady rozliczenia wyniku finansowego w spółce cywilnej

W spółkach cywilnych dokonuje się podziału lub pokrycia wyniku finansowego brutto. Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, niebędące podatnikami podatku dochodowego, ustalają bowiem na dzień bilansowy wyłącznie wynik finansowy brutto. Wynika...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.