Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2017  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej - 50%  »   Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450)
z dnia 10.12.2017
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracodawcy, co do zasady, opłacają składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Nie za wszystkie osoby jest jednak obowiązek ich regulowania. W niniejszym dodatku omówione zostały zasady opłacania składek na FP i FGŚP z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień w tym zakresie.

pokaż fragmenty artykułów

I. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

1. Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy, a przychodami są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. Zasady opłacania składek na...

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ustawa budżetowa nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki w wysokości ustalonej...

3. Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (...

4. Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia

Niekiedy składkę na Fundusz Pracy należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż minimalne wynagrodzenie za...

5. Osoby, za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy

5.1. Zwolnienie ze względu na wiek osoby ubezpieczonej

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za pracowników oraz zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (...

5.2. Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły...

5.3. Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na Fundusz Pracy za bezrobotnego poniżej 30. roku życia

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy...

5.4. Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem

Zgodnie z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawcy oraz inne jednostki...

5.5. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy nie opłacają: przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach...

II. SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1. Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami Funduszu są m.in. składki płacone przez pracodawców. ...

2. Osoby, za które opłaca się składkę na FGŚP

Pracodawca, o którym mowa w art. 9 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, obowiązany jest...

3. Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FGŚP

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od...

4. Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP

Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie podstawy do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...

III. OPŁACANIE SKŁADEK

1. Termin opłacania składek

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), dalej ustawy o sus, płatnik składek zobowiązany jest do opłacania składek za dany miesiąc, nie później...

2. Rozliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP

W 2017 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru, a składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Składki te rozlicza się w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłaca się na jedno...

3. Zaliczenie opłaconych składek na Fundusz Pracy i FGŚP do kosztów uzyskania przychodów

Opłacone przez pracodawcę składki na Fundusz Pracy i FGŚP stanowią koszt uzyskania przychodu. Jednak nie uważa się za koszt uzyskania przychodu składek opłaconych od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub...

IV. PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg

(publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) - wyciąg - Art. 1.-102a. (pominięto) ...

Rozdział 18 - Fundusz Pracy

Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Art. 104. 1. Obowiązkowe składki...

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciag

(publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.)1) - wyciąg - Art. 1. (pominięto) ...

Rozdział 2 - Niewypłacalność pracodawcy

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn....

Rozdział 3 - Pracodawca, pracownik

Art. 9. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub...

Rozdział 6 - Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Art. 24. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy. 3. Dysponent Funduszu: 1) może...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.