Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2017  »  Dodatki do Czasopism 2017 w formie papierowej - 50%  »   Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450)
z dnia 10.12.2017
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2017
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracodawcy, co do zasady, opłacają składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Nie za wszystkie osoby jest jednak obowiązek ich regulowania. W niniejszym dodatku omówione zostały zasady opłacania składek na FP i FGŚP z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień w tym zakresie.

pokaż fragmenty artykułów

I. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

1. Podmioty obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy, a przychodami są m.in. obowiązkowe składki na Fundusz Pracy. Zasady opłacania składek na...

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ustawa budżetowa nie zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują składki w wysokości ustalonej...

3. Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (...

4. Składka na Fundusz Pracy, gdy kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia

Niekiedy składkę na Fundusz Pracy należy opłacać także, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszą mniej niż minimalne wynagrodzenie za...

5. Osoby, za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy

5.1. Zwolnienie ze względu na wiek osoby ubezpieczonej

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za pracowników oraz zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (...

5.2. Pracownicy w wieku 50+, będący wcześniej osobami bezrobotnymi

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły...

5.3. Zwolnienie pracodawcy z opłacania składki na Fundusz Pracy za bezrobotnego poniżej 30. roku życia

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy...

5.4. Pracownicy powracający z urlopu związanego z rodzicielstwem

Zgodnie z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawcy oraz inne jednostki...

5.5. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy nie opłacają: przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach...

II. SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1. Pracodawcy obowiązani do opłacania składki na FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dalej FGŚP, jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem FGŚP jest minister właściwy do spraw pracy. Dochodami Funduszu są m.in. składki płacone przez pracodawców. ...

2. Osoby, za które opłaca się składkę na FGŚP

Pracodawca, o którym mowa w art. 9 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, obowiązany jest...

3. Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FGŚP

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od...

4. Podstawa wymiaru i wysokość składki na FGŚP

Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie podstawy do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego...

III. OPŁACANIE SKŁADEK

1. Termin opłacania składek

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), dalej ustawy o sus, płatnik składek zobowiązany jest do opłacania składek za dany miesiąc, nie później...

2. Rozliczanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP

W 2017 r. składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru, a składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Składki te rozlicza się w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłaca się na jedno...

3. Zaliczenie opłaconych składek na Fundusz Pracy i FGŚP do kosztów uzyskania przychodów

Opłacone przez pracodawcę składki na Fundusz Pracy i FGŚP stanowią koszt uzyskania przychodu. Jednak nie uważa się za koszt uzyskania przychodu składek opłaconych od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub...

IV. PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wyciąg

(publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) - wyciąg - Art. 1.-102a. (pominięto) ...

Rozdział 18 - Fundusz Pracy

Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. Art. 104. 1. Obowiązkowe składki...

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - wyciag

(publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.)1) - wyciąg - Art. 1. (pominięto) ...

Rozdział 2 - Niewypłacalność pracodawcy

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn....

Rozdział 3 - Pracodawca, pracownik

Art. 9. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub...

Rozdział 6 - Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Art. 24. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy. 3. Dysponent Funduszu: 1) może...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »