Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja pomocna wszystkim podatnikom wykorzystującym w działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przedstawiamy w niej szczegółowo zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz metody ich amortyzacji. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych zagadnień.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTALANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1.1. Środki trwałe

Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF oraz ...

1.2. Wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PDOF oraz odpowiednio ...

1.3. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji

Zgodnie z art. 22c ustawy o PDOF oraz odpowiednio ...

2. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych

Poniżej przedstawiamy zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, w zależności od sposobów ich nabycia....

2.1. Środek trwały nabyty odpłatnie

W przypadku środków trwałych nabytych odpłatnie (zakupionych), ich wartość początkową stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia...

2.2. Wytworzenie środka trwałego

Za wartość początkową środków trwałych w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt ich wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych:...

2.3. Środek trwały otrzymany w spadku lub w darowiźnie

Za wartość początkową środka trwałego otrzymanego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa...

2.4. Środek trwały otrzymany aportem

• Aport do spółki niebędącej osobą prawną Wartość początkową środka trwałego nabytego w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną stanowi: a) wartość...

2.5. Otrzymanie środka trwałego w związku z likwidacją spółki lub wystąpieniem wspólnika ze spółki

• Likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienie wspólnika z takiej spółki W takim przypadku wartość początkową otrzymanego środka trwałego podatnik ustala w wysokości wartości początkowej określonej uprzednio w ewidencji (wykazie) likwidowanej...

2.6. Inne sposoby nabycia środka trwałego

• Środek trwały nabyty w ramach zakupu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa W przypadku zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (dalej: zcp), wartość początkową składników majątku wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa (zcp) ustala...

3. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w pytaniach Czytelników

3.1. Jak ustalić wartość początkową nabytego samochodu osobowego, gdy był on pierwotnie wykorzystywany do celów prywatnych?

Czy wartość początkową samochodu osobowego nabytego pierwotnie do celów prywatnych, a następnie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, można ustalić w oparciu o cenę jego nabycia? Czy możliwość zastosowania...

3.2. Uwzględnianie kosztów wytworzenia środka trwałego w jego wartości początkowej

Wytwarzamy we własnym zakresie potrzebne przyrządy i narzędzia zaliczane następnie do środków trwałych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, koszt ich wytworzenia, a tym samym wartość początkową zwiększają, obok kosztów bezpośrednich, również koszty...

3.3. Ustalenie wartości początkowej firmy w przypadku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółka z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego weszły środki trwałe, wyposażenie oraz kredyt odnawialny. Wartość składników aktywów była niższa od zapłaconej ceny zakupu, zaś cena zakupu była...

3.4. Wartość początkowa środków trwałych otrzymanych przez spółkę cywilną w formie aportu przedsiębiorstw

Spółka cywilna powstała w wyniku połączenia dwóch działalności gospodarczych (aportu całych przedsiębiorstw). Jak ustalić wartość początkową środków trwałych dotychczas wykorzystywanych w tych działalnościach i czy ich amortyzacja powinna być kontynuowana? ...

3.5. Ustalenie wartości początkowej nieruchomości a odsetki związane z kredytem na jej wykończenie

Osoba fizyczna będąca właścicielem samodzielnie wybudowanych (pierwotnie - do celów prywatnych) nieruchomości (lokali użytkowych) rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie ich wynajmu. Na potrzeby sfinansowania prac wykończeniowych tych lokali został...

3.6. Ustalenie wartości początkowej ujawnionych nieruchomości

Jednostka (podatnik CIT) wydzierżawiała innemu podmiotowi grunt. Dzierżawca, nie zawierając umowy z właścicielem gruntu, wybudował na nim budynki gospodarcze. Następnie umowa została rozwiązana. Nie podpisano umowy darowizny czy innej...

II. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

1. Metody amortyzacji środków trwałych

1.1. Metoda liniowa

Stosując metodę liniową amortyzacji środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym - PIT i CIT) od wartości początkowej...

1.2. Metoda degresywna

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy...

1.3. Amortyzacja jednorazowa

1.3.1. Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro Prawo do jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 50.000 euro - co do zasady, mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy (w 2020 r....

1.3.1. Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 50.000 euro

Prawo do jednorazowej amortyzacji - w ramach limitu 50.000 euro - co do zasady, mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy (w 2020 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego w 2019 r....

1.3.2. Jednorazowa amortyzacja ograniczona limitem 100.000 zł

Kwestie związane z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w wysokości 100.000 zł regulują przepisy art. 22k...

1.3.3. Jednorazowy odpis a dwa limity w ciągu jednego roku

W art. 22k ust. 20 ustawy o PDOF (oraz odpowiednio w ...

1.3.4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł

W przypadku zakupu składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, który spełnia warunki do uznania go za środek trwały, ustawodawca wprowadził kilka możliwości jego rozliczenia. Przypomnijmy, że nabyty przez podatnika składnik...

1.3.5. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, wprowadzono szereg przepisów, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dalej: MF) zamieszczono "Objaśnienia podatkowe z dnia...

1.4. Indywidualne stawki amortyzacyjne

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy...

1.5. Amortyzacja sezonowa

Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF...

2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych, jedyną dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Zgodnie z ...

3. Amortyzacja składników majątku w pytaniach Czytelników

3.1. Zakup oprogramowania a jednorazowy odpis amortyzacyjny

Zamierzamy zakupić specjalistyczne oprogramowanie komputerowe za kwotę znacznie przekraczającą 10.000 zł. Czy wydatki takie mogą zostać rozliczone w ramach jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ograniczonego limitem 100.000 zł? W przepisie wprowadzającym możliwość stosowania takiego...

3.2. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie a jednorazowa amortyzacja

Zbudowaliśmy urządzenie do produkcji wyrobów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W miesiącu oddania urządzenia do używania rozpoczniemy jego amortyzację. Czy możemy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przewidzianego dla takich urządzeń? ...

3.3. Kiedy można dokonać podwyższenia odpisów amortyzacyjnych w związku z zakończonym ulepszeniem?

Zakończyliśmy prace ulepszeniowe budynku. Poniesione nakłady podwyższyły jego wartość początkową stanowiącą podstawę amortyzacji. Od którego miesiąca można dokonać pierwszego podwyższonego odpisu amortyzacyjnego? Czy będzie to miesiąc, w którym zmianie...

3.4. Brak możliwości zmiany stawki amortyzacyjnej po modernizacji środka trwałego

Jednostka zakupiła budynek magazynowy, eksploatowany od ponad 50 lat. Przeprowadzono jego modernizację, której wartość znacznie przekroczyła 50% ceny zakupu. Po zakończeniu prac obiekt wprowadzono do ewidencji środków trwałych...

3.5. Moment rozpoczęcia naliczania odpisów przy amortyzacji sezonowej

W okresie letnim prowadzimy dodatkową działalność sezonową. Czy w odniesieniu do środków trwałych wykorzystywanych w takiej działalności obowiązują zasady ogólne w zakresie rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych? Kiedy można rozpocząć amortyzację takich środków...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.