Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Promocje specjalne  »   PUBLIKACJA + eBook Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm

PUBLIKACJA + eBook
Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm

pobierz dodatek
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. PUBLIKACJA + eBook 19,00 zł
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

pobierz dodatek

PUBLIKACJA + eBook:

Tarcza antykryzysowa uproszczenia dla firm

„Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm”

Jest to kolejny dodatek z serii Tarcza antykryzysowa. Rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 stanowią kontynuację programu przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzają szczególne rozwiązania umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych COVID-19. W dodatku opisujemy najważniejsze rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 oraz innych aktach prawa. Należą do nich m.in.:

 • rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych,
 • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej,
 • możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • umorzenie mikropożyczki bez składania wniosków,
 • ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę,
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli,
 • czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych związanych z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19,
 • bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania.


Liczba stron: 44
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBooka w sklepie »

pokaż fragmenty artykułów

I. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

W rozdziale tym opisujemy najważniejsze rozwiązania antykryzysowe wprowadzone tarczą 3.0, tj. ...

1. Większa grupa podmiotów uprawniona do zwolnienia ze składek ZUS

Tarcza 3.0 wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. dla nowej grupy podmiotów, tj.: osób prowadzących pozarolniczą...

2. Zmiany w świadczeniu postojowym i mikropożyczkach wprowadzone tarczą 3.0

Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęli oni prowadzenie tej działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (przed zmianą, warunkiem uzyskania...

3. Zwolnienie z PIT zasiłków wypłacanych rolnikom

W sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi (o których mowa w ...

4. Kwota wolna od potrąceń

Tarcza 3.0 zmodyfikowała zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Jak wynika z ...

5. Zmiany w przepisach o przestoju ekonomicznym

Tarcza 3.0 wprowadziła również zmiany w ...

6. Zapłata daniny solidarnościowej za 2019 r.

Termin złożenia deklaracji DSF-1 za 2020 r. i zapłaty wykazanej w niej daniny solidarnościowej upłynął 30 kwietnia 2020 r. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje jednak w zakresie wywiązania się z tych obowiązków analogiczne rozwiązanie, jakie...

7. Koniec z zawieszeniem terminów procesowych w sprawach podatkowych

Tarcza antykryzysowa 3.0 "odmroziła" terminy procesowe w sprawach urzędowych i sądowych. Pierwotnie bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych, karnych skarbowych czy sądowoadministracyjnych, a także w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych miał być...

8. Więcej czasu na przygotowania do dematerializacji akcji

Rok 2020 to dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych czas na realizację obowiązków przygotowawczych do dematerializacji akcji, tj. zmiany formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Na mocy tarczy...

9. Tarcza 3.0 obniżyła wskaźnik pozwalający zachować ZFRON

W przypadku utraty statusu, jego zrzeczenia się czy likwidacji prowadzonego zakładu pracy chronionej (ZPChr), niewykorzystane (na dzień utraty statusu/likwidacji) środki zgromadzone na koncie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)...

II. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0

W rozdziale tym opisujemy najważniejsze rozwiązania antykryzysowe wprowadzone tarczą 4.0, tj. ...

1. Zmiany w prawie pracy wprowadzone tarczą 4.0

1.1. Doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej

W tarczy 4.0 nastąpiło uszczegółowienie warunków wykonywania pracy zdalnej. Jak wynika z ...

1.2. Udzielenie zaległego urlopu bez zgody pracownika

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego z danego roku najpóźniej do 30 września roku następnego, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie (...

1.3. Rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

Na podstawie ...

1.4. Wprowadzenie kryterium istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń

Tarcza 4.0 dodała nowe kryterium pozwalające na skorzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego, o którym mowa w ...

1.5. Zawieszenie ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego

Pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów określony w ...

1.6. Ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw

Tarcza 4.0 ogranicza wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia) do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę....

1.7. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca może chronić swoje interesy przed konkurencyjnymi działaniami ze strony pracownika, korzystając z umów o zakazie konkurencji. Kodeks pracy przewiduje m.in. umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Nie zawiera on jednak...

1.8. Przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy

Na mocy tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marszałek województwa może przenieść...

1.9. Zmiany dotyczące zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy

Zgodnie z ...

1.10. Możliwość skrócenia odpoczynków w razie zwiększenia ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników

Przepisy specustawy przewidują możliwość zmiany organizacji czasu pracy i stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia przez pracodawców wskazanych w ...

1.11. Zmiany przepisów dotyczących pracodawców należących do infrastruktury krytycznej

Specustawa przewiduje specjalne uprawnienia dla pracodawców prowadzących działalność w sferze należącej do infrastruktury krytycznej (obejmującej m.in. zaopatrzenie w wodę, energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatyczne czy usługi transportowe). Takich pracodawców dotyczy...

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu COVID-19 mogą liczyć na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych. Bank Gospodarstwa Krajowego pokryje część odsetek od kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy....

3. Umorzenie mikropożyczki

Mikroprzedsiębiorcy spełniający warunki, o których mowa w ...

4. Wsparcie z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracodawcy, którzy z powodu pandemii koronawirusa odnotowali spadek obrotów oraz objęli pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżyli im wymiar czasu pracy na podstawie ...

5. Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników

Przepisy tarczy 4.0 wprowadziły zmiany w definiowaniu pojęcia spadku obrotów przy ubieganiu się przez przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne...

6. Zmiany w świadczeniu postojowym wprowadzone tarczą 4.0

6.1. Większa grupa przedsiębiorców może skorzystać ze świadczenia postojowego

Sytuacja spowodowana panującą epidemią koronawirusa mogła przyczynić się do przestoju w prowadzeniu działalności. W takiej sytuacji osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów...

6.2. Możliwość złożenia wniosku przez zleceniobiorcę

Dotychczas wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy (osoby wykonującej umowę cywilnoprawną) mógł być składany wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Tarcza 4.0 wprowadza przepis, na podstawie którego,...

7. Niektóre zmiany w zwolnieniu z opłacania składek ZUS

Tarcza 4.0 wprowadziła przepis, na podstawie którego płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za niezalegającego w opłacaniu składek, o których mowa...

8. Wnioski do ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie składkowe i inne wsparcie wyłącznie w formie elektronicznej

Dotychczas wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności z tytułu składek ZUS (m.in. o odroczenie terminu płatności składek), świadczenie postojowe czy zwolnienie z opłacania składek, można było składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej....

9. Zmiany w CIT/PIT

9.1. Dopłaty do kredytów nie są przychodem podatkowym

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa, mogą uzyskać dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (więcej na ten temat piszemy w ...

9.2. Ważność certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby (na gruncie ustawy o PDOP) lub zamieszkania (na gruncie ustawy o PDOF) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/zamieszkania...

9.3. Zmiany związane z cenami transferowymi

Mocą tarczy 4.0 wydłużono termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy (TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych: • do dnia 31 grudnia 2020 r....

9.4. Odliczanie w CIT/PIT darowizn związanych z COVID-19

Odliczanie darowizn przekazywanych w związku z COVID-19 Mocą tzw. tarczy 1.0 podatnicy CIT i PIT zyskali prawo do odliczania od podstawy opodatkowania (w zeznaniu rocznym) lub już w trakcie roku podatkowego (od zaliczek...

9.5. Zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela

Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele mogą zmniejszać dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta - począwszy od okresu rozliczeniowego,...

9.6. Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków

Mocą tarczy 4.0 zwolniono z podatku od przychodów z budynków przychody ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Tak wynika z "nowych" ...

9.7. Kary umowne zapłacone w związku z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19

Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu...

9.8. Umorzenie pożyczki u podatników CIT

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej...

9.9. Przychody Agencji Rozwoju Przemysłu

Mocą tarczy 4.0 określono, że do przychodów Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej nie zalicza się: wartości skarbowych papierów wartościowych otrzymanych w 2020 r. na podstawie art. 21b ust. 1 ustawy...

9.10. Przerwa w prowadzeniu działalności u przedsiębiorców opłacających kartę podatkową

Tarcza 4.0 wprowadziła regulację, na podstawie której do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego...

10. Odroczenie ważnych terminów dla celów VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT - w ramach tzw. tarczy 4.0 - przesunięto termin wprowadzenia niektórych zmian w ustawie o VAT. ...

11. Inne zmiany wprowadzone tarczą 4.0

11.1. Zmiany dotyczące prawa spółek

Przepisy tarczy 4.0 wprowadzają nowe rozwiązania istotne w prawie spółek. Zaliczają się do nich w szczególności wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i zawieszenie obowiązku przeprowadzania dematerializacji akcji w przypadku spółek w upadłości. Uproszczone postępowanie...

11.2. Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę

Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca uchwalając kolejne, nowe regulacje antykryzysowe, podejmuje próby odciążenia...

11.3. Czynsz najmu wygasł również usługodawcom

Tarcza 4.0 rozjaśniła sytuację usługodawców wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Zobowiązania z umów najmu tej grupy przedsiębiorców za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności również podlegały wygaszeniu....

11.4. Terminy zgłaszania schematów podatkowych

Tarcza 4.0 przewiduje dalsze zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów krajowych. Terminy dotyczące krajowych i transgranicznych schematów podatkowych (wskazane w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej) nie rozpoczynały się,...

11.5. Regulacje dotyczące zamówień publicznych

Tarcza 4.0. znosi obowiązek żądania przez zamawiających wadium w zamówieniach równych lub przekraczających tzw. progi unijne, nakłada na zamawiających obowiązek dokonywania zmian w umowie w przypadku wystąpienia problemów z jej realizacją, reguluje...

11.6. Zmiany w PPK

Przepisy tarczy 4.0 wprowadzają zmiany w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ich celem jest usprawnienie procesu wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu...

11.7. Możliwość przeprowadzenia zdalnej kontroli u przedsiębiorcy

Zasadniczo organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia...

11.8. Zezwolenia na alkohol

Tarcza 4.0 stanowi, że rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia...

III. POZOSTAŁE ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19

1. Dofinansowanie kosztów stałych przedsiębiorcy, w tym czynszu

Firmy, które są w trudnej sytuacji na skutek pandemii COVID-19, mogą pozyskać bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania. Z dofinansowania można opłacić media, najem powierzchni, zakup...

2. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Tarcza 4.0, dokonując zmiany w ...

3. Dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę wskutek COVID-19

Z dniem 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa ta ma na celu wsparcie finansowe osób, które...

4. Bon turystyczny na wypoczynek dzieci

W dniu 19 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon turystyczny. Bon w wysokości 500 zł mają otrzymać korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych. Z kolei na dziecko niepełnosprawne ma przysługiwać świadczenie w formie...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.