Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
JPK_VAT - nowe zasady od 1 lipca 2021 r.
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Inne produkty  »  Dodatki do Czasopism 2021 w formie papierowej  »   Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2021
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021 17,00 zł
(15,74 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz uproszczonej informacji dodatkowej przez jednostki mikro, małe oraz organizacje pozarządowe - według załącznika nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. Ponadto wyjaśniono wątpliwości związane ze stosowaniem uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym wskazano kiedy można odstąpić od sporządzania sprawozdania z działalności, warunki rezygnacji z zachowania zasady ostrożności oraz kogo dotyczy możliwość dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych.

pokaż fragmenty artykułów

I. USTAWOWE UREGULOWANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI JEDNOSTEK MIKRO I MAŁYCH

1. Szczegółowość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego...

2. Warunki uznania jednostki za mikro lub małą

Definicja jednostki mikro została określona w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości, a jednostki małej - w art. 3...

3. Lista uproszczeń w zakresie sprawozdawczości

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej stosowane przez jednostki mikro wymienia art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości, a przez jednostki...

4. Decyzja o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego

Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują terminu, do którego organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję (uchwałę) o sporządzaniu sprawozdania finansowego według ...

II. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Informacje wykazywane w bilansie jednostki mikro

Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro sporządzane według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości obejmuje...

2. Rachunek zysków i strat jednostki mikro

2.1. Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat według załącznika nr 4

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego każdej jednostki. Dostarcza on informacji o wielkości jej wyniku finansowego oraz strukturze poszczególnych przychodów i kosztów. Z ...

2.2. Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat jednostki mikro

Przykład I. Założenia: Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 r. spełniała wymagania ...

3. Sporządzanie bilansu jednostki małej

3.1. Podstawowe informacje dotyczące bilansu jednostki małej

Jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego, w tym bilans, według załącznika nr 1...

3.2. Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu

Stosownie do art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wykazywana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów powinna...

3.3. Przykład sporządzenia bilansu według załącznika nr 5

Podstawę do sporządzenia bilansu stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych. Sporządzając bilans jednostki małej należy więc uwzględnić właściwe powiązania pozycji (kont) zestawienia...

4. Rachunek zysków i strat jednostki małej

4.1. Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat dla jednostki małej określony został w załączniku nr 5 do...

4.2. Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną

Fragment rachunku zysków i strat...

4.3. Wynik na działalności finansowej

Fragment rachunku zysków i strat...

4.4. Bieżący i odroczony podatek dochodowy

Fragment rachunku zysków i strat...

5. Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

5.1. Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, ustalony dla jednostek,...

5.2. Informacje wykazywane w bilansie organizacji pozarządowych

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości organizacje pozarządowe przedstawiają tylko główne pozycje...

5.3. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości został dostosowany...

III. UPROSZCZONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1. Nota podatkowa w jednostkach małych i mikro

Prowadzę księgowość jednostki małej i jednostki mikro. Jednostki te są podatnikami CIT. Z jakich przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że jednostka mała sporządzająca sprawozdanie według załącznika nr 5 i jednostka mikro przygotowująca sprawozdanie...

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami w księgach i sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia

Jesteśmy stowarzyszeniem. Sprawozdanie finansowe sporządzamy według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Jak powinniśmy rozliczać nadwyżkę przychodów nad kosztami, osiągniętą za poprzedni rok obrotowy? Czy możemy ją przeksięgować na fundusz statutowy? ...

3. Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej

Czy osoba fizyczna sporządzająca sprawozdanie finansowe dla jednostek małych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów...

4. VAT naliczony podlegający rozliczeniu w kolejnym okresie w bilansie jednostki małej

W jakiej pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości dla jednostki małej należy wykazać VAT naliczony przeniesiony do odliczenia w następnym okresie, tj. zaksięgowany w grudniu, a podlegający odliczeniu w rozliczeniu za styczeń 2021 r. (kolejny...

5. Udziały w innych podmiotach w bilansie jednostki mikro

Jednostka mikro posiada udziały długoterminowe i krótkoterminowe w innych jednostkach. W której pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 4 powinna je wykazać? ...

6. Zobowiązania publicznoprawne w bilansie jednostki mikro

Sporządzam uproszczony bilans dla jednostki mikro. W pasywach tego bilansu nie ma wyszczególnionych zobowiązań publicznoprawnych. W której pozycji powinnam je wykazać? ...

7. Prezentacja towarów w drodze w uproszczonym bilansie jednostki małej

W grudniu 2020 r. otrzymaliśmy fakturę za zakupione i zapłacone przez nas towary. Towary dostarczono dopiero w styczniu 2021 r. Jak wykazać w bilansie nierozliczone saldo Wn konta 30 "Rozliczenie zakupu"? Sprawozdanie finansowe sporządzamy według...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.