Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
95 720 85 40
 
Hitowe opracowania GOFINU w atrakcyjnych cenach
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2018  »  Dodatki do Czasopism 2018 w formie papierowej -50%  »   Urlopy związane z rodzicielstwem

Urlopy związane z rodzicielstwem

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2018
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: prenumerata@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Urlopy związane z rodzicielstwem

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W tytułu urodzenia dziecka pracownikowi przysługuje urlop macierzyński, a następnie może korzystać z urlopu rodzicielskiego. Pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego. Ponadto rodzice mogą korzystać z urlopu wychowawczego. Prawo do tych urlopów przysługuje również rodzicom adopcyjnym. W niniejszym dodatku omówiono zagadnienia związane z udzielaniem ww. urlopów, zamieszczono przykładowe wzory wniosków oraz przedstawiono zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego i świadczeń z tytułu wychowywania dziecka. Jeden z rozdziałów zawiera zagadnienia związane ochroną zatrudnienia rodziców małych dzieci.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Urlopy związane z rodzicielstwem służą przede wszystkim opiece nad nowo narodzonym albo przyjętym na wychowanie dzieckiem, choć w początkowym okresie równolegle także regeneracji rodzącej. W ich ramach należy wyróżnić urlop macierzyński/na...

I. OSOBY UPRAWNIONE

Z urlopów macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, mogą na równych prawach skorzystać pracownica-matka, pracownik-ojciec oraz odpowiednio pracownicy-rodzice adopcyjni dziecka. Pozostałe osoby korzystające...

II. URLOP MACIERZYŃSKI

1. Wymiar urlopu macierzyńskiego i moment jego rozpoczęcia

W razie urodzenia dziecka, pracownicy (także w określonych, omówionych w dalszej części dodatku sytuacjach zamiennie ojcu dziecka), przysługuje urlop macierzyński, który wynosi łącznie: 20 tygodni - w przypadku urodzenia...

2. Podział urlopu macierzyńskiego oraz nabywanie prawa do jego części

2.1. W drodze uzgodnień między rodzicami

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli: pozostałą część urlopu...

2.2. Z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji matki dziecka

Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli: ...

2.3. W związku ze zgonem pracownicy-matki albo matki podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy

W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej-matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje...

2.4. Z powodu porzucenia dziecka przez pracownicę-matkę

W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego albo przez ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi-innemu członkowi...

2.5. W związku ze zgonem nieubezpieczonej matki dziecka, porzuceniem przez nią dziecka albo niemożnością sprawowania opieki ze względu na niepełnosprawność

W przypadku: zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o sus, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,   porzucenia dziecka przez matkę...

2.6. W wyniku podjęcia pracy przez matkę dotychczas nieaktywną zawodowo

W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o sus, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi-ojcu...

3. Przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji

Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,...

4. Przerwanie urlopu macierzyńskiego w wyniku hospitalizacji dziecka

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala...

5. Wcześniejsze zakończenie urlopu macierzyńskiego

5.1. Z powodu zgonu dziecka

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7...

5.2. W związku z porzuceniem dziecka lub umieszczeniem w instytucjach o charakterze opiekuńczym

W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo zakładzie rehabilitacji leczniczej, pracownicy nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego...

III. URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest analogiczny w swym przeznaczeniu oraz sposobie wykorzystywania do urlopu macierzyńskiego. Różni są jednak adresaci normy prawnej (w przypadku urlopu macierzyńskiego są to rodzice biologiczni,...

IV. URLOP RODZICIELSKI

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje fakultatywny urlop rodzicielski. Przepisy regulujące zasady nabywania prawa do tego urlopu odnoszą się w swojej treści do...

1. Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego (w zależności od liczby jednocześnie urodzonych dzieci od 20 do 37 tygodni) pracownik ma prawo do...

2. Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego

Rodzic adopcyjny (tak jak biologiczny) może wystąpić o urlop rodzicielski "z góry". Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie...

3. Podział urlopu rodzicielskiego

Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem: pierwszej, która w przypadku:   urodzenia jednego dziecka przy...

4. Wnioski w sprawie urlopu rodzicielskiego

Stosownie do ...

5. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na...

6. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z powodu łączenia go z pracą

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu...

7. Rezygnacja z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości rezygnacji z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą. Kwestię tę rozważało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiadając się za istnieniem takiej możliwości po dojściu stron...

8. Organizacja czasu pracy podczas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

W kwestii organizacji czasu pracy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wyjaśnił resort pracy w piśmie powołanym...

V. URLOP OJCOWSKI

Zgodnie z art. 1823 § 1 K.p., pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego...

VI. URLOP WYCHOWAWCZY

1. Prawo do urlopu wychowawczego oraz jego wymiar

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. ...

2. Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zamiast o ten urlop złożyć wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Pracodawca jest...

3. Praca zarobkowa w czasie urlopu wychowawczego

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową albo inną działalność u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki...

4. Odwołanie z urlopu wychowawczego

W razie ustalenia, że pracownik korzystający z urlopu wychowawczego trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa tego pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym. Termin...

VII. OCHRONA ZATRUDNIENIA ZWIĄZANA Z URLOPAMI Z TYTUŁU RODZICIELSTWA

1. Ochrona stosunku pracy

Prawo pracy przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy ze względu na funkcje rodzicielskie pracownika. Ochronie takiej podlega pracownica m.in. w okresie urlopu macierzyńskiego. Ochronie podlega także pracownik-ojciec wychowujący dziecko,...

2. Zatrudnienie po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na...

VIII. ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE W CZASIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM

1. Zasiłek macierzyński w czasie trwania ubezpieczenia

Prawo do zasiłku macierzyńskiego, okresy jego wypłaty oraz zasady ustalania podstawy wymiaru regulują przepisy ...

2. Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, o ile spełnione są warunki określone przepisami ustawy zasiłkowej, tj. jeżeli pracownica została zwolniona w okresie ciąży: ...

3. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego (do 2 tyg.). Zasiłek ten przysługuje nie dłużej niż do...

4. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc,...

5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem

Zasiłek macierzyński za okres wypłaty odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w wymiarze: do 6 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia jednego...

6. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

W przypadku, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,...

7. Zasiłek macierzyński za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownica (pracownik) pobierająca zasiłek macierzyński może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. ...

8. Świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w okresie urlopu wychowawczego

Prawo do świadczeń przysługujących w okresie urlopu wychowawczego zostało uregulowane przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (patrz ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.