Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2020  »  Dodatki do Czasopism 2020 w formie papierowej do -50%  »   Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (502)
z dnia 10.02.2020
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2020
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020 8,50 zł
(7,87 zł + 8% VAT)
szt.
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zatrudnianie cudzoziemców

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wymaga, żeby posiadał on odpowiednie dokumenty. W niniejszym opracowaniu skupiamy się na dokumentach będących podstawą do świadczenia pracy. Ponadto omawiamy obowiązki związane z umową zawieraną z cudzoziemcem, a także wymieniamy sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Legalne zatrudnienie cudzoziemca wymaga, żeby posiadał on odpowiednie dokumenty legalizujące jego pobyt i pracę na terytorium Polski. O tym, które z nich będą stosowane w konkretnym przypadku decyduje wiele czynników, m.in. kraj pochodzenia obcokrajowca,...

I. PROCEDURA OŚWIADCZENIOWA

Jedną z najprostszych metod uzyskiwania dokumentu legalizującego pracę cudzoziemca w Polsce jest rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dalej oświadczenie). Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się jej podstawy prawne, a sama procedura...

1. Krąg pomiotów uprawnionych

Wyłącznie na podstawie oświadczenia, które zastępuje zezwolenie na pracę, o jakim mowa w ...

2. Treść oświadczenia

W myśl art. 88z ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, w treści oświadczenia mają...

3. Załączniki i opłata

W myśl ...

4. Wpis/odmowa wpisu oświadczenia do ewidencji

Złożone oświadczenie będzie sprawdzane pod względem formalnym - kompletności danych i załączników, a także merytorycznym - spełnienia łącznie trzech warunków wskazanych w ...

5. Obowiązki powierzającego pracę po uzyskaniu wpisu

Uzyskanie wpisu oświadczenia do ewidencji powoduje powstanie kilku obowiązków po stronie zatrudniającego. Przede wszystkim musi on zawrzeć z cudzoziemcem umowę na piśmie, a przed jej podpisaniem przedstawić jej tłumaczenie w języku zrozumiałym dla tej...

6. Brak obowiązku uzyskania wpisu nowego oświadczenia

Generalnie zmiana warunków zapisanych w zarejestrowanym oświadczeniu powoduje konieczność uzyskania wpisu do ewidencji nowego oświadczenia odpowiadającego zmienionym okolicznościowym. Wynika to a contrario z ...

II. ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ

Zezwolenie na pracę sezonową znajduje się w obrocie prawnym od 1 stycznia 2018 r. Jest to skutek wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich...

1. Rodzaje działalności, w których zezwolenie jest konieczne

W myśl art. 3 pkt c) dyrektywy o pracy sezonowej, praca sezonowa to praca uzależniona od rytmu sezonowego, związana z konkretnym okresem w roku ze względu na powtarzające się wydarzenie lub typ wydarzeń, kiedy zapotrzebowanie na siłę roboczą jest...

2. Warunki wydania zezwolenia

Zarówno w krajowej, jak i zagranicznej ścieżce wydawania zezwolenia na pracę sezonową zostanie ono wystawione, jeśli będą zrealizowane następujące wymogi: wysokość wynagrodzenia określonego najpierw we wniosku o zezwolenie, a następnie zezwoleniu...

3. Wniosek o wydanie zezwolenia

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi, złożonego do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tego podmiotu, czyli praktycznie do odpowiedniego PUP (...

4. Załączniki do wniosku

Zestaw załączników, jakie zatrudniający ma złożyć wraz z wnioskiem o zezwolenie został zamieszczony w ...

5. Wpis/odmowa wpisu wniosku do ewidencji

Pozytywny wynik weryfikacji wniosku w kwestiach formalnych (poprawność wypełnienia i komplet załączników) i merytorycznych (spełnienie warunków do wydania zezwolenia) oznacza wpisanie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Następnie starosta wyda zatrudniającemu: ...

6. Treść zezwolenia i jego wykonanie

Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane w ścieżce zagranicznej po przyjeździe cudzoziemca do Polski (...

7. Przedłużenie zezwolenia

Według art. 88u ustawy o promocji zatrudnienia, starosta przedłuży zezwolenie na...

8. Przyczyny i skutki uchylenia zezwolenia

Wydane zezwolenie zostanie uchylone w sytuacjach wskazanych w art. 88y ust. 1 ustawy...

III. ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Dokumentem legalizującym pracę o najdłuższym okresie ważności i możliwości dalszego przedłużania jest zezwolenie na pracę. Zatrudniający może o nie wystąpić po wyczerpaniu dopuszczalnych okresów pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy albo jako pierwszy dokument...

1. Typy zezwoleń na pracę i okresy ich ważności

Poza opisanym w dziale II niniejszego opracowania zezwoleniem na pracę sezonową (typ S) jest jeszcze pięć różnych rodzajów zezwoleń, z których najpopularniejszym jest typ A z uwagi na najszerszy krąg adresatów. Wskazuje je ...

2. Wniosek o zezwolenie na pracę

Wniosek o zezwolenie na pracę zatrudniający lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej. Podobnie, jak przy oświadczeniu i zezwoleniu na pracę sezonową preferowany jest trzeci z wymienionych...

3. Załączniki do wniosku

Listę załączników do wniosku o zezwolenie na pracę zawiera ...

4. Warunki wydania zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę typu A zostanie wydane przez wojewodę, jeżeli: wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub...

5. Treść zezwolenia na pracę i jego wykonanie

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zatrudniający (...

6. Odmowa wydania/uchylenie/wygaśnięcie zezwolenia na pracę

W art. 88j ust. 1-2b ustawy o promocji zatrudnienia są zamieszczone wykazy okoliczności,...

7. Przedłużenie zezwolenia na pracę

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu zatrudniającego, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia (...

IV. ODWOŁANIE OD DECYZJI

Od decyzji dotyczącej dokumentów legalizacyjnych pracę cudzoziemca w Polsce można się odwołać. Dotyczy to odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, odmowy wydania albo przedłużenia zezwolenia na pracę i pracę sezonową oraz uchylenia tych zezwoleń....

V. BRAK OBOWIĄZKU AKTUALIZACYJNEGO DOKUMENTÓW LEGALIZUJĄCYCH PRACĘ

Ustawa o promocji zatrudnienia nie przewiduje procedury aktualizacji dokumentów legalizujących pracę w Polsce w razie zmiany warunków w nich określonych. W takich przypadkach zasadniczo konieczne jest uzyskanie nowego oświadczenia lub zezwolenia na pracę albo...

VI. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UMOWĄ ZAWIERANĄ Z CUDZOZIEMCEM

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o KRS lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, lub...

1. Umowa o pracę

Stosunek pracy między zatrudniającym i cudzoziemcem może zostać nawiązany przy zastosowaniu prawa przez nich wskazanego. Wynika to z: art. 8. ust. 1 rozporządzenia PE i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r....

1.1. Zakres danych osobowych

Od cudzoziemca, który będzie zatrudniony na umowę o pracę, zatrudniający może żądać przedstawienia w formie oświadczenia danych: bez względu na rodzaj lub stanowisko pracy, tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych...

1.2. Rodzaje umów o pracę

Pracodawca ma prawo zawrzeć każdą z umów o pracę, tj. na okres próbny (tylko jeden raz z uwagi na wskazanie stanowiska lub rodzaju pracy w dokumencie legalizującym pracę cudzoziemca w Polsce, chyba że zostanie wydany nowy), na czas określony...

1.3. Informacja o warunkach zatrudnienia

Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę zatrudniający musi poinformować cudzoziemca na piśmie o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego...

1.4. Dokumentacja pracownicza

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca prowadzi i przechowuje dla niego akta osobowe w podziale na cztery części, jeśli nawiązał z nim stosunek pracy po 1 stycznia 2019 r. lub gromadzi dokumenty po tym dniu, lecz zatrudnienie powstało...

1.5. Sposoby rozwiązywania umowy o pracę

Zatrudniający może rozwiązać stosunek pracy z cudzoziemcem za porozumieniem stron, wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (...

2. Umowy cywilnoprawne

Jeśli w dokumencie legalizującym pracę w Polsce została wpisana umowa cywilnoprawna zatrudniający i cudzoziemiec mają więcej swobody w jej skonstruowaniu. Zgodnie bowiem z zasadą swobody umów, wolno im dowolnie ukształtować treść i cel stosunku...

VII. Odpowiedzialność za wykroczenia

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców jest od 1 stycznia 2018 r. surowiej karane - patrz tabela zamieszczona na następnej stronie. Odpowiedzialność nie grozi jedynie temu podmiotowi powierzającemu pracę cudzoziemcowi, który nie posiada...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.