Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Jak zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Jak zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 15 (591) z dnia 10.08.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 15 (591) z dnia 10.08.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Jak zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 15 (591) z dnia 10.08.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono warunki obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wyłączenia i ograniczenia w prawie do odliczania podatku VAT a także terminy, w jakich podatnik może skorzystać z tego prawa.  

pokaż fragmenty artykułów

I. WARUNKI OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY

1. Zgłoszenie rejestracyjne warunkujące realizację prawa do odliczenia VAT

1.1. Konieczność złożenia formularza VAT-R

Co do zasady prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje: 1) podatnik VAT oraz ...

1.2. Zakupy dokonane przed rejestracją

Jeżeli podatnik ponosi wydatki związane z przyszłą opodatkowaną działalnością gospodarczą wiele miesięcy przed jej rozpoczęciem i dla danych faktur ustawowy termin odliczenia VAT już minął, aby móc skorzystać z prawa do...

2. Związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi

2.1. Bezpośredni związek z prowadzoną działalnością

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik...

2.2. Wydatki mające pośredni wpływ na uzyskiwany obrót z działalności gospodarczej - stanowisko organów podatkowych

Ze związkiem pośrednim z czynnościami opodatkowanymi mamy do czynienia, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek...

3. Jak ustalić kwotę podatku naliczonego?

Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, którą stanowi: 1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: ...

4. Wybrane dokumenty uprawniające do rozliczenia podatku

4.1. Faktury będące podstawą odliczenia VAT

Faktura stanowi podstawowy dokument umożliwiający rozliczanie podatku VAT. Sprzedawca za pomocą faktury dokumentuje dokonaną sprzedaż, natomiast dla nabywcy stanowi ona podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Podatnicy...

4.2. Prawo do odliczenia VAT z faktury uproszczonej

Niektóre transakcje dokumentowane są fakturami uproszczonymi, opiewającymi na kwotę należności ogółem nieprzekraczającą kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Faktura na taką kwotę może nie...

4.3. Bilet jednorazowy uznawany za fakturę

Niektóre dokumenty są traktowane na równi z fakturami - dotyczy to m.in. dokumentów potwierdzających przejazd autostradą płatną, o ile zawierają dane określone ...

4.4. Akt notarialny potwierdzający transakcję

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 10 stycznia 2023 r., sygn. akt I SA/Bd 592/22...

5. Sprawdzenie statusu podmiotu wystawiającego fakturę a prawo do odliczenia

» Dochowanie należytej staranności przez nabywcę W przypadku gdy podatnik nie zachowa ostrożności przy zawieraniu transakcji i zignoruje okoliczności mogące świadczyć o tym, że transakcja ma na celu naruszenie prawa lub...

II. WYŁĄCZENIA Z PRAWA DO ODLICZENIA VAT

1. Podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia w odliczaniu VAT

Zasadą jest, że prawa do odliczenia VAT nie mają podmioty: niebędące podatnikami VAT (nieprowadzące działalności gospodarczej), gospodarcze korzystające ze zwolnienia z VAT na podstawie ...

2. Błędy formalne dokumentów

Istnieją także ograniczenia, które wiążą się ściśle z błędami formalnymi dokumentów wystawianych dla potrzeb podatku VAT. W myśl ...

III. OGRANICZONE PRAWO DO ODLICZENIA VAT

1. Proporcjonalne odliczanie VAT

Podatnicy prowadzący działalność mieszaną (czyli opodatkowaną i zwolnioną/opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu), w stosunku do towarów i usług, których zakupu nie można przyporządkować do danego rodzaju wykonywanych czynności, odliczają podatek VAT proporcjonalnie. ...

1.1. Działalność opodatkowana i zwolniona

Proporcjonalne odliczanie podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną (tj. przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT) odbywa się w dwóch etapach: 1) w momencie nabycia towarów czy...

1.2. Zastosowanie prewspółczynnika przy odliczaniu VAT

Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw. prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które: dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż...

2. Rzeczywisty wskaźnik proporcji a roczna korekta VAT

Podatnik prowadzący działalność mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną) odliczający VAT od dokonanych zakupów na podstawie wstępnego wskaźnika proporcji, po zakończeniu roku co do zasady może być zobowiązany do dokonania rocznej...

3. Rozliczanie VAT od samochodów osobowych

3.1. Ograniczone prawo do odliczania VAT od nabycia pojazdów samochodowych

Pojazdami samochodowymi, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 34 ustawy...

3.2. Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika - odliczenie 100% podatku VAT

Odliczenie VAT w pełnej wysokości przysługuje (przy założeniu związku z czynnościami opodatkowanymi) w odniesieniu do wydatków (...

3.3. Ewidencja przebiegu pojazdu jako potwierdzenie wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów firmowych

Dla potwierdzenia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, z której wynikać będzie, że wykluczone jest użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością...

3.4. Złożenie informacji VAT-26

Oprócz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, są obowiązani złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca...

3.5. Zmiana zasad użytkowania pojazdu samochodowego

W praktyce gospodarczej zdarza się, że w trakcie użytkowania samochodu, podatnik dokonuje zmiany sposobu jego wykorzystania i na przykład samochód wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, przeznaczy do celów mieszanych, czyli zarówno...

3.6. Sprzedaż samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych

Jeżeli w okresie korekty pojazd wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych zostanie sprzedany, wówczas przyjmuje się, że do końca okresu korekty samochód ten wykorzystywany jest wyłącznie do celów firmowych. Jeżeli...

3.7. Zmiana przeznaczenia samochodu wykorzystywanego do celów służbowych

Zdarza się również, że podatnik posiadający pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodu, który został zakupiony wyłącznie do działalności gospodarczej, w okresie korekty zmienia jego przeznaczenie i rozpoczyna...

IV. TERMIN ODLICZENIA PODATKU VAT

1. Moment dokonania odliczenia - zasada ogólna

Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia...

2. Odliczenie VAT poprzez korektę

W przypadku gdy podatnik nie odliczył VAT w terminie podstawowym albo w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych...

3. Właściwy termin odliczenia VAT z duplikatu faktury

Na podstawie art. 106l ustawy o VAT w przypadku gdy faktura...

4. Odliczenie VAT z faktury VAT RR

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty. Warunkiem odliczenia zgodnie z ...

5. Termin odliczenia VAT z tytułu zakupu mediów

W świetle obowiązujących przepisów, generalnie nabycie mediów pozwala na odliczenie podatku naliczonego w okresie (miesiącu lub kwartale), w którym po stronie dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Przy czym odliczenia tego nie można...

6. Podatek naliczony przy metodzie kasowej

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT zdefiniowaną w ...

7. Warunki odliczania VAT od WNT

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 czerwca 2023 r., prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT przysługiwało w okresie rozliczeniowym, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem...

8. Zasady odliczania VAT z tytułu zakupu towarów/usług od kontrahenta krajowego - checklista

√ W pierwszej kolejności pamiętaj, że aby zrealizować prawo do odliczenia VAT musisz być podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby rozliczania podatku VAT. Poza tym ustal czy zakup: ...

V. KORYGOWANIE ROZLICZEŃ PRZEZ NABYWCĘ

1. Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w odpowiednim terminie

Na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku obniżenia...

2. Prawo zwiększenia podatku naliczonego przez nabywcę

W przypadku faktur korygujących zwiększających u nabywcy podatek naliczony, przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych regulacji, w związku z tym należy stosować przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego na zasadach ogólnych. Przypomnijmy, że...

3. Wpływ zapłaty za nabyte towary/usługi na prawo do odliczenia VAT

Ustawodawca nie uzależnił - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie o VAT przypadkami - prawa do odliczenia VAT naliczonego od...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.