Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (576)
z dnia 10.03.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023

Liczba stron - 80

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracodawca zatrudniający pracownika legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, po spełnieniu określonych warunków, może ubiegać się w PFRON o dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Przepisy ustawy o rehabilitacji przewidują również inne formy pomocy na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, np. zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy czy zwrot kosztów szkolenia. W niniejszym dodatku omawiamy m.in. te zagadnienia. Opracowanie zawiera również wiele przykładów, wyjaśnień PFRON, a także instrukcję wypełnienia informacji INF-D-P, wniosku Wn-D oraz informacji INF-O-PP.

pokaż fragmenty artykułów

I. STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1. Stopnie niepełnosprawności

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

2. Schorzenia szczególne

W celu prawidłowego określenia uprawnień pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych konieczne jest również określenie tzw. szczególnych schorzeń, czyli pewnych rodzajów niepełnosprawności, z którymi ustawodawca związał określone dodatkowe przywileje w zakresie uzyskiwania...

3. Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych według przepisów zawartych w ustawie o rehabilitacji

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji, w przypadku pierwszego...

4. Przetwarzanie przez pracodawcę danych o stanie zdrowia pracownika niepełnosprawnego

Zgodnie z art. 2b ustawy o rehabilitacji, pracodawca przetwarza dane...

5. Przepisy szczególne obowiązujące w czasie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego

5.1. Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Specustawa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z ...

5.2. Wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy

Zgodnie z ...

5.3. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących ważności orzeczenia na podstawie specustawy, z uwzględnieniem stanowiska PFRON

Stan faktyczny: Pracodawca zatrudnił 5 marca 2020 r. nowego pracownika. Przy jego rekrutacji okazało się, że 29 lutego 2020 r. wygasło mu orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynikał stopień umiarkowany z kodem...

6. Dostęp PFRON do orzeczeń o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6d ust. 4a pkt 7 ustawy o rehabilitacji, dane...

II. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji, podmiotem uprawnionym do...

2. Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą o rehabilitacji

Stan zatrudnienia oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustala się dla wszystkich pracodawców zgodnie z ...

3. Na kogo przysługuje dofinansowanie?

Zgodnie z art. 26b ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie przysługuje na...

4. Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

Stosownie do art. 48a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie...

4.1. Efekt zachęty według metody ilościowej

Ustalenia efektu zachęty metodą ilościową dokonuje się poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem z miesiąca podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do odpowiednich...

4.2. Efekt zachęty według metody jakościowej

Ustalanie efektu zachęty według metody jakościowej polega na wykazaniu, że nowo zatrudniony pracownik niepełnosprawny podjął pracę na miejsce pracownika, którego stosunek pracy ustał w warunkach określonych w ...

4.3. Dofinansowanie na pracownika, który w trakcie zatrudnienia uzyskał status osoby niepełnosprawnej

W aktualnym stanie prawnym, pracodawca wykonujący działalność gospodarczą nie musi wykazywać efektu zachęty w przypadku pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie (...

5. Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:...

III. DOKUMENTY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania

1.1. Ogólne zasady

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa PFRON: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję...

1.2. Informacja INF-D-P

Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych składa się z trzech części, tj.: A, B, C. Poniżej i na następnych stronach omawiamy poszczególne części tego dokumentu. ...

1.3. Wniosek Wn-D

Poniżej i na następnych stronach prezentujemy sposób wypełnienia wniosku Wn-D. W części A wniosku - "Dane o dokumencie" - pracodawca odpowiednio zaznacza w poz. 1 rodzaj dokumentu, tj. czy jest to dokument...

1.4. Informacja INF-O-PP

Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną do wniosku o dofinansowanie (Wn-D) powinni załączyć także: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc...

2. Termin przekazania dokumentów do PFRON

Pracodawca przekazuje do PFRON dokumenty (wniosek Wn-D wraz z informacjami INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Termin ten przywraca...

3. Termin przedawnienia roszczeń PFRON

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z pytaniem jaki jest okres przedawnienia dla zobowiązań wobec PFRON o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie. UOKiK potwierdził...

4. Otrzymanie dofinansowania z PFRON

PFRON po otrzymaniu dokumentów (Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP): sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym oraz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje pracodawcę o uznaniu wniosku...

IV. KONTROLA PFRON W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Na podstawie art. 26a ust. 9b ustawy o rehabilitacji, Prezes...

2. Przeprowadzenie kontroli

Zgodnie z art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji, Prezes PFRON...

V. INNE FORMY POMOCY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM NIEPEŁNOSPRAWNEGO

1. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną, przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób...

2. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków PFRON zwrot: miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, kosztów szkolenia tych pracowników ...

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który: prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy, przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną...

4. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON. Jak wyjaśnia PFRON, szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez...

VI. OBNIŻANIE WPŁAT NA PFRON

1. Ustalenie wysokości wpłaty

Obowiązkowe wpłaty na PFRON dokonują pracodawcy, u których stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego...

2. Termin dokonania wpłaty

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, pracodawca zobowiązany...

3. Obniżenie wpłaty

Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21 ust. 1,...

4. Informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

4.1. Zasady ogólne

Wzór informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o symbolu INF-U oraz informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o symbolu INF-1-u,...

4.2. Sporządzenie informacji INF-U

Informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON sporządza sprzedający na formularzu INF-U. Informację tę wystawia w terminie wskazanym w ...

4.3. Sporządzenie miesięcznej informacji INF-1-u

W Informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, o symbolu INF-1-u, sprzedający podaje: "Dane ewidencyjne i adres sprzedającego", tj. w poz. 1 - Numer w rejestrze PFRON, w poz. 2 - NIP,...

4.4. Prowadzenie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

Pracodawca obowiązany jest prowadzić ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia, która powinna zawierać: numer wpisu z zachowaniem ciągłości numeracji w roku sprawozdawczym, datę wystawienia informacji, ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.