Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne

Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
W prenumeracie Biuletynu Informacyjnego wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze posiadają w praktyce niezapłacone należności z tytułu sprzedaży towarów czy usług. Należności te mogą zostać „objęte” odpisami aktualizującymi. Niezapłacone należności mogą m.in. zostać umorzone, uznane za nieściągalne lub mogą ulec przedawnieniu. W publikacji tej przedstawiamy wybrane kwestie związane z rozliczaniem niezapłaconych należności/zobowiązań, tj. m.in. omawiamy podatkowe skutki uznania należności za nieściągalne, umorzenia należności/zobowiązań czy ich przedawnienia. Poruszamy także kwestię ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika.  

pokaż fragmenty artykułów

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Należności nieściągalne i odpisy aktualizujące należności

Często zdarza się, że podmioty gospodarcze posiadają niezapłacone należności z tytułu sprzedaży towarów czy usług. Na należności te mogą być sporządzane odpisy aktualizujące, niekiedy należności te mogą zostać uznane...

1.1. Odpisy aktualizujące niezapłacone należności

Bilansowe zasady rozliczania odpisów aktualizujących należności • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności Kwestie związane z tworzeniem odpisów aktualizujących należności reguluje ...

1.2. Należności uznane za nieściągalne

Wyksięgowanie nieściągalnej należności Jak już wspomniano, jeśli po utworzeniu odpisu aktualizującego należność zostanie uznana m.in. za nieściąganą, to zmniejsza ona dokonany uprzednio odpis. Można tego dokonać zapisem (np. na podstawie...

2. Umorzenie należności/zobowiązania - podatki i ewidencja księgowa

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do umorzenia należności (lub jej części). Zgodnie z ...

2.1. Umorzenie należności/zobowiązania - skutki w VAT

Rozliczenie u sprzedawcy Co do zasady, fakturę wystawia się w celu udokumentowania sprzedaży towarów czy świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT (taka faktura powinna potwierdzać dokonanie transakcji, zaistnienie danego...

2.2. Rozliczenie umorzenia należności/zobowiązania dla celów CIT/PIT

Umorzenie należności - rozliczenie wierzyciela Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do...

2.3. Ewidencja księgowa umorzenia należności/zobowiązania

Ewidencja księgowa u wierzyciela Sposób ujęcia w księgach rachunkowych wierzyciela umorzenia należności (lub jej części) uzależniony jest od tego, czy należność ta była "objęta" odpisem aktualizującym, czy też nie. ...

3. Przedawnienie zobowiązania u dłużnika

3.1. Regulacje prawne w zakresie przedawnienia zobowiązania

Do przedawnienia zobowiązań z tytułu transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że zasadniczo roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia...

3.2. Wpływ przedawnienia zobowiązania na VAT naliczony

W ustawie o VAT brak jest regulacji, z których wynikałyby negatywne skutki na gruncie VAT w podmiocie, którego zobowiązanie z tytułu zakupu towaru/usługi uległo przedawnieniu. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy o tzw. złych...

3.3. Skutki przedawnienia zobowiązania na gruncie CIT/PIT

Przedawnienie zobowiązania a przychód podatkowy Dla celów CIT/PIT przedawnienie zobowiązania wiąże się generalnie z powstaniem przychodu u dłużnika. Do przychodów zalicza się bowiem m.in. wartość przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów z wyjątkami,...

3.4. Ewidencja księgowa przedawnionego zobowiązania

Wartość przedawnionych zobowiązań z tytułu zakupu towarów/usług zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych (zob. art. 3...

4. Ulga na złe długi u wierzyciela

W sytuacji gdy dłużnik nie ureguluje należności w określonym terminie, wierzyciel może skorzystać w odniesieniu do tej należności z tzw. ulgi na złe długi dla celów VAT i podatku dochodowego....

4.1. Ulga na złe długi na gruncie VAT

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi Kwestię tzw. ulgi na złe długi u wierzyciela reguluje ...

4.2. Ulga na złe długi na gruncie CIT/PIT

Również na gruncie CIT/PIT obowiązują przepisy w zakresie ulgi na złe długi (przepisy o zatorach płatniczych). Z ulgi tej wierzyciele mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym oraz w trakcie roku na etapie ustalania zaliczek...

4.3. Ewidencja księgowa ulgi na złe długi - u wierzyciela

Ulga na złe długi w VAT W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych wierzyciela ulgi na złe długi w VAT, polegającej na korekcie "in minus" VAT...

5. Ulga na złe długi u dłużnika

Brak zapłaty zobowiązania przez dłużnika wiąże się z obowiązkiem zastosowania przez niego przepisów o złych długach - na gruncie VAT i podatku dochodowego....

5.1. Rozliczanie złych długów przez dłużnika - na gruncie VAT

Zasady korygowania odliczonego VAT w przypadku złych długów U dłużnika kwestię tzw. złych długów reguluje ...

5.2. Rozliczanie złych długów dla celów CIT/PIT

Złe długi w rozliczeniu rocznym Kwestie związane ze złymi długami w rozliczeniu rocznym reguluje ...

5.3. Złe długi w księgach rachunkowych dłużnika

Ewidencja księgowa korekty VAT naliczonego W przypadku gdy dłużnik - w związku z nieuregulowaniem zobowiązania w odpowiednim terminie - jest zobowiązany do skorygowania VAT naliczonego, to korektę tę ewidencjonuje na wyodrębnionym koncie...

II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

1. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a prawo do korekty VAT naliczonego

1) Spółka (czynny podatnik VAT) dokonała zmniejszenia podatku naliczonego o VAT wynikający z niezapłaconej faktury zakupu (w trybie obowiązków nałożonych na nabywcę - dłużnika w art. 89b ustawy o VAT). Czy w momencie przedawnienia zobowiązania...

2. Ulga na złe długi, gdy dłużnik opodatkowany jest ryczałtem

Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych nie otrzymał zapłaty od kontrahenta, który jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Od terminu zapłaty minęło już ponad 90 dni. Czy podatnik ma...

3. Skutki podatkowe umorzenia kary umownej

Spółka z o.o. została przez kontrahenta obciążona karą umowną, którą spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy w sytuacji, gdy kontrahent umorzy spółce tę karę, po stronie spółki powstanie z tego...

4. Umorzenie odsetek w zamian za wykonanie usługi a VAT

Podatnik (A) wykonał roboty budowlane na rzecz inwestora (B) (opodatkowane stawką 23% VAT). Zamierzają oni zawrzeć porozumienie, zgodnie z którym B, w zamian za odsetki za nieterminowe uregulowanie przez niego...

5. Przedawnienie pożyczki udzielonej pracownikowi - koszty podatkowe i ujęcie księgowe

Pracownik zaciągnął pożyczkę od pracodawcy (spółki z o.o.), której nie spłacił. Obecnie już nie pracuje w spółce. Sprawa trafiła do sądu, a następnie komornik umorzył windykację z uwagi na brak majątku dłużnika....

6. Niezapłacone zobowiązania w momencie wykreślenia spółki z KRS a przychód podatkowy

Będąca w likwidacji spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązania. Czy likwidacja spółki i jej wykreślenie z KRS z niespłaconymi zobowiązaniami spowoduje powstanie po jej stronie przychodu podatkowego w wysokości wartości niespłaconych zobowiązań? ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.