Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Nieruchomości w księgach rachunkowych

Nieruchomości w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Nieruchomości w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych nieruchomości zaliczanych do środków trwałych i  nwestycji. Wyjaśniono w nim m.in. zasady amortyzacji bilansowej nieruchomości mieszkalnych, kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku, kwalifikowania nieruchomości do inwestycji i ich wyceny. Ponadto zawarto w nim odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące m.in. przekwalifikowania nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych, wyksięgowania dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą, czy rozliczenia podatku od nieruchomości za dany rok za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Według definicji zawartej w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej...

I. NIERUCHOMOŚCI ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1. Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych

Jeżeli zakupiony grunt przeznaczony jest na potrzeby własne jednostki oraz spełnia pozostałe wymogi określone w ...

2. Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy art. 16c pkt 2a updop oraz...

3. Skutki sprzedaży nieruchomości będącej w trakcie budowy w księgach i sprawozdaniu finansowym

Nakłady poniesione na środki trwałe będące w okresie budowy ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Ewidencjonuje się tu wszystkie wydatki powstałe od momentu rozpoczęcia budowy do momentu przyjęcia...

4. Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji remontu. Definicję remontu zawiera natomiast ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Z ...

5. Postawienie w stan likwidacji budynku zaliczonego do środków trwałych

Szczegółowo zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych wyjaśnia Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Jak wynika z tego standardu, w praktyce objęty ewidencją środek trwały (np. budynek) może utracić zdatność...

II. NIERUCHOMOŚCI KWALIFIKOWANE DO INWESTYCJI

1. Kryteria zaliczenia nieruchomości do inwestycji

Przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków,...

2. Konto służące do ujęcia w księgach nieruchomości inwestycyjnych i metody ich wyceny

Dla Prenumeratorów GOFIN  ...

3. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych

Jeżeli jednostka wycenia nieruchomości zaliczane do inwestycji według zasad stosowanych dla środków trwałych, to jest zobowiązana, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenić te nieruchomości według cen nabycia...

4. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej

Wycena nieruchomości zaliczonych do inwestycji w cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej polega na zaktualizowaniu na każdy dzień bilansowy ich wartości do aktualnej ceny, uwzględniającej zarówno sytuację rynkową, jak i stan nieruchomości....

5. Lista kontrolna pomocna przy kwalifikowaniu nieruchomości do inwestycji

` Na temat sporządzenia polityki rachunkowości piszemy w ...

III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

1. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych

Jednostka wyceniła inwestycję w nieruchomość (grunt) według wartości godziwej - ceny rynkowej. Inwestycja ta będzie przekwalifikowana do środków trwałych. W jakiej wartości wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych? ...

2. Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych

Nasza spółka zakupiła grunt z utwardzonym placem, na którym powstanie parking, który będzie obsługiwał dwie nieruchomości. Zarówno grunt, jak i obie nieruchomości zakwalifikowaliśmy do nieruchomości inwestycyjnych. Czy parking, który wybudujemy,...

3. Rozliczenie zakupu nieruchomości przeznaczonej zarówno na potrzeby jednostki, jak i na cele inwestycyjne

Spółka z o.o. zamierza kupić nieruchomość o powierzchni 300 m2, ale tylko 1/3 tej nieruchomości będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W jakiej wartości powinna wprowadzić do ewidencji taki środek...

4. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntu zakupionego wraz z budynkiem

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dla celów prowadzenia tej działalności nabyłam budynek wraz z gruntem. Czy w księgach rachunkowych powinnam ująć budynek oraz grunt jako jeden środek trwały? ...

5. Lokale nabyte na rynku wtórnym, które po remoncie zostaną sprzedane

Kupujemy lokale w celu odprzedaży. Przed sprzedażą przeprowadzamy w nich niezbędne remonty. Koszty działalności operacyjnej ujmujemy na kontach zespołu 4. Czy nabyte lokale oraz poniesione na nie nakłady musimy księgować...

5.1. Zakwalifikowanie nabytych lokali po dokonaniu prac remontowych

Z punktu widzenia rachunkowości nieruchomości, w tym także lokale, mogą być klasyfikowane w jednostkach jako zapasy. Zapasy stanowią element rzeczowych aktywów obrotowych, dla których przyjmuje się, że zostaną zbyte lub zużyte w ciągu...

5.2. Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów

Przepisy ustawy o rachunkowości ...

6. Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu

W celu zabezpieczenia zaciągniętego przez nas kredytu bank ustanowił hipotekę na należącej do nas nieruchomości. Jak zaksięgować koszty związane z ustanowieniem hipoteki, czyli m.in. opłatę za wpis do księgi wieczystej?...

7. Nieruchomość gruntowa nabyta w drodze zasiedzenia

Postanowieniem sądu spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego nabyła poprzez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej, na której znajduje się parking dla mieszkańców. Czy taką nieruchomość należy zaksięgować w korespondencji z kontem funduszu, czy jako...

8. Możliwość przeszacowania na dzień bilansowy wartości gruntu stanowiącego środek trwały

Nasza jednostka posiada w ewidencji środków trwałych dawno zakupiony grunt. Obecnie wartość rynkowa tego gruntu jest o wiele większa niż jego wartość księgowa. Czy możemy zwiększyć wartość początkową tego gruntu...

9. Wyksięgowanie dotychczasowych odpisów dokonanych od nieruchomości inwestycyjnej w związku z jej sprzedażą

Posiadamy nieruchomość, którą zaliczyliśmy do inwestycji wycenianych według zasad stosowanych do środków trwałych. Obecnie zamierzamy sprzedać tę nieruchomość. Jest ona częściowo umorzona oraz dokonaliśmy od niej odpisu z tytułu...

10. Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie

Jesteśmy spółką posiadającą nieruchomości inwestycyjne wyceniane według wartości rynkowej. Czy wyceny tych nieruchomości dla celów bilansowych może dokonać prezes spółki? Jakie dokumenty powinniśmy posiadać, aby na podstawie wyceny...

11. Rozliczanie podatku od nieruchomości za dany rok za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Jesteśmy spółką z o.o. zobowiązaną do zapłaty podatku od nieruchomości za 2023 r. Kwota tego podatku jest dla nas istotna. Czy powinniśmy ją ująć w księgach za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów?...

12. Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna

Jednostka nabyła grunt, który zakwalifikowała do inwestycji w nieruchomości. Obecnie grunt został podzielony i dwie działki przeznaczono pod budowę domów na sprzedaż. Jak należy ewidencjonować koszty związane z budową? Jak w księgach...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.