Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono szczegółowo zagadnienia związane z badaniem sprawozdania finansowego, jego zatwierdzeniem oraz udostępnieniem wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom, a także złożeniem tego sprawozdania do rejestru sądowego, lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kwestie poruszone w publikacji wzbogacone zostały o odpowiedzi na pytania czytelników.  

pokaż fragmenty artykułów

I. HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA

Co do zasady jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe nie później niż do końca marca następnego roku oraz zatwierdzić je nie później...

II. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Cel badania sprawozdania

Celem badania sprawozdania finansowego jest weryfikacja czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki oraz czy jest zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami...

2. Jednostki zobowiązane do poddania sprawozdania badaniu

Przypominamy, iż jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez firmę audytorską, wymienione zostały w ...

3. Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania

Firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich. Listę tę prowadzi Polska Agencja Nadzoru Audytowego (por. ...

4. Współpraca jednostki z audytorem w trakcie badania sprawozdania

Podstawą do wydania przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania i wyrażenia w nim opinii o sprawozdaniu finansowym są zebrane, w wystarczającej ilości i odpowiednio dobrane przez niego dokumenty. W świetle ...

5. Odpowiedzialność karna za niepoddanie sprawozdania badaniu

Za naruszanie przepisów ustawy o rachunkowości grożą jednostce kary. Z art. 79 tej ustawy wynika bowiem m.in.,...

6. Badanie sprawozdania sporządzonego przy braku kontynuowania działalności

Na mocy art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe...

III. UDOSTĘPNIANIE I ZATWIERDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Udostępnianie sprawozdań wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom

W myśl art. 68 ustawy o rachunkowości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki...

2. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający jednostki, po rozpatrzeniu tego...

3. Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości,...

4. Skutki zatwierdzenia sprawozdania

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych...

5. Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie będzie miało wpływ na realizację następujących obowiązków: poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostek określonych w ...

IV. ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

1. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdań do Szefa KAS

W myśl art. 45 ust. 5 updof, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani...

2. Dokumenty składane do Szefa KAS i sposób ich przekazania

Dokumenty, które podlegają złożeniu przez podatników PIT oraz podatników CIT do Szefa KAS, wymienia odpowiednio ...

3. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do Szefa KAS

Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami musi trafić do Szefa KAS w terminach wskazanych przez ustawodawcę. W tym względzie prowadzona jest kontrola terminowości składania sprawozdań finansowych. W związku z czym KAS może na...

V. ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do KRS

Sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, składają do KRS podmioty...

2. Dokumenty składane do KRS oraz sposób ich przekazania

Dokumenty, które podlegają złożeniu do KRS wymienia art. 69 ust. 1, 1g i 3a ustawy o rachunkowości. W myśl...

3. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do KRS

Odpowiedzialność karna za niezłożenie...

VI. OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

1. Podmioty zobowiązane do ogłoszenia sprawozdania w MSiG

Dla Prenumeratorów GOFIN j ...

2. Dokumenty składane do ogłoszenia w MSiG oraz sposób ich przekazania

W świetle art. 70 ust. ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS składa do ogłoszenia następujące dokumenty finansowe...

3. Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do ogłoszenia w MSiG

W sytuacji gdy jednostki zobowiązane do złożenia swoich sprawozdań finansowych do ogłoszenia w MSiG nie wywiążą się z tego obowiązku, muszą się liczyć z konsekwencjami z tego tytułu. Jak wynika bowiem z ...

VII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

1. Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

Jesteśmy spółką komandytową. Czy uchwała podpisana przez wszystkich wspólników wystarczy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego? ...

2. W jakiej formie można złożyć w KRS uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

Do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym musimy złożyć odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku. W jakiej postaci powinniśmy złożyć te dokumenty? Czy można je dołączyć w formie skanu?...

3. Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?

Spółka z o.o. podpisała umowę z biurem rachunkowym o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy biuro rachunkowe jest zobowiązane do składania rocznych sprawozdań finansowych tej spółki do rejestru sądowego? ...

4. Jaką postać powinno mieć sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego rewidenta?

Jesteśmy jednostką niewpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sprawozdanie finansowe naszej jednostki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy sprawozdanie z badania musi mieć postać elektroniczną? ...

5. Z jakich przepisów prawa wynika obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z działalności?

Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie z działalności za 2022 r. Czy istnieje obowiązek jego zatwierdzenia? ...

6. Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?

W listopadzie 2022 r. spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji spółka sporządziła sprawozdanie finansowe. Czy sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu? ...

7. Kiedy należy złożyć do KRS oświadczenia o spełnieniu przez sprawozdanie wymagań ustawowych?

Jesteśmy spółką z o.o. zobowiązaną do złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS. Czy przy składaniu sprawozdania do KRS powinniśmy dołączyć oświadczenie o spełnieniu przez to sprawozdanie wymagań przewidzianych w ustawie o rachunkowości? Czy...

8. W jakim terminie składa do KRS sprawozdanie jednostka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy?

Rok obrotowy spółki z o.o. rozpoczął się 1 listopada 2021 r., a zakończył 31 października 2022 r. Dniem bilansowym spółki jest 31 października 2022 r. Do kiedy najpóźniej spółka może przesłać do KRS sprawozdanie finansowe...

9. Jak złożyć sprawozdanie finansowe osoby fizycznej do ogłoszenia w MSiG?

Roczne sprawozdanie finansowe osoby fizycznej poddane badaniu przez biegłego rewidenta należy złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jakie rodzaje dokumentów podlegają zgłoszeniu? Jak należy dokonać tego zgłoszenia? Właściciel...

10. Jakie warunki musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS?

Czy w spółce z o.o. księgowa może dokonać zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS? Jakie warunki musi spełnić, aby mogła podpisać i wysłać sprawozdanie finansowe wraz z pozostałymi dokumentami do KRS? ...

11. Które sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega badaniu przez firmę audytorską?

Spółka z o.o. do końca 2021 r. nie miała obowiązku poddawania badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. W 2022 r. spełni ona dwa z trzech ustawowych warunków zobowiązujących...

12. Co może być podstawą uzasadniającą rozwiązanie umowy z firmą audytorską?

Biegły rewident, z którym zawarliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego, nie może w planowanym terminie, ze względów zdrowotnych, przeprowadzić badania, a ustawowy termin na zbadanie sprawozdania dobiega końca. Jaka jest procedura zmiany...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.