Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych

Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono szczegółowo m.in. zasady ewidencji i wyceny rozrachunków z kontrahentami zarówno na dzień ich początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, jak i na dzień bilansowy. Wskazano w nim również jak wykazać rozrachunki z kontrahentami w bilansie oraz jak rozliczyć w księgach przedpłaty na dostawę dóbr, przyznane lub otrzymane rabaty, naliczone odsetki czy kary umowne. Opisane w publikacji zagadnienia poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.  

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych zasad ujmowania i rozliczania rozrachunków z kontrahentami. Szerzej zagadnienie to omówione zostało w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Przypominamy, iż celem stanowiska w odniesieniu do...

I. EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

1. Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, aktywa jednostki, w tym także należności będące...

2. Funkcjonowanie konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"

Ewidencję należności z tytułu dostaw i usług prowadzi się na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami", z ewentualnym dalszym podziałem na rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Oznacza to, iż w praktyce do ewidencji należności z tytułu...

3. Charakterystyka zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Według definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości, pod pojęciem zobowiązania rozumie się wynikający...

4. Funkcjonowanie konta 21 "Rozrachunki z dostawcami"

Rozrachunki z dostawcami ewidencjonowane są na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami". Jest to konto pasywne. Zatem powstanie i zwiększenie zobowiązań księguje się po stronie Ma. Zapłaty i inne zmniejszenia zobowiązań księguje się...

II. WYCENA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ ICH UJĘCIA W KSIĘGACH

1. Zasady wyceny wstępnej rozrachunków

W świetle art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości, powstałe rozrachunki z kontrahentami (należności i zobowiązania) ujmuje się w księgach...

2. Początkowe ujęcie rozrachunków w walucie polskiej

Wartość nominalna rozrachunków uwzględnia...

3. Początkowe ujęcie rozrachunków wyrażonych w walutach obcych

Zasady przeliczania na złote polskie transakcji wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Na podstawie...

III. WYCENA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ BILANSOWY

1. Wycena bilansowa rozrachunków w walucie polskiej

Stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o rachunkowości, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,...

2. Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej

Nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki z kontrahentami wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską, stosując obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP). Tak...

3. Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług

Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji zaliczki oraz nie odnoszą się wprost do jej ujęcia w księgach nabywcy. Regulują natomiast kwestię ujęcia otrzymanej zaliczki przez sprzedawcę, wskazując w ...

4. Rozliczanie przyznanych lub otrzymanych rabatów

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają zasad rozliczania udzielonych lub otrzymanych rabatów. Informacje na ten temat można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Według definicji zawartej w tym...

5. Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi

Należność z tytułu kary umownej...

6. Odsetki z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży

Zasady naliczania odsetek z tytułu...

IV. WYCENA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ ICH ROZLICZENIA I UREGULOWANIA

1. Uregulowanie rozrachunków przelewem bankowym lub gotówką

Zapłata, czyli przekazanie środków pieniężnych jednostce, za wykonanie świadczenia lub dostawę towarów, jest najczęstszą formą regulowania rozrachunków. Zapłaty można dokonać gotówką lub bezgotówkowo, tj. przelewem bankowym. ...

2. Uregulowanie rozrachunków w dobrach lub usługach

Jedną z form uregulowania zobowiązań i rozliczenia należności może być przekazanie wierzycielowi/otrzymanie od dłużnika (przeniesienie prawa własności) danego rzeczowego składnika majątku (np. towaru czy środka trwałego), lub poprzez świadczenie usług. Na...

3. Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty

Jednym ze sposobów regulowania wzajemnych rozrachunków jest kompensata (potrącenie). Może być ona dokonywana przez tzw. potrącenie jednostronne (kompensatę jednostronną, na podstawie ...

V. INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Zasady ogólne inwentaryzacji należności

Zasady inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami określa art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami....

2. Wątpliwości związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda

Uzgodnienie z kontrahentem sald zerowych...

3. Dokumentowanie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda

Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają wzoru druku "Potwierdzenie salda". Najczęściej stosowany w obrocie gospodarczym druk składa się z dwóch części "A" i "B". Otrzymany odcinek "A" kontrahent zatrzymuje u siebie, a odcinek "B"...

4. Zasady ogólne inwentaryzacji zobowiązań

Inwentaryzację zobowiązań w świetle wymagań ustawy o rachunkowości przeprowadza się w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. W świetle bowiem ...

5. Dokumentowanie inwentaryzacji zobowiązań, dokonanej w drodze weryfikacji

W celu udokumentowania inwentaryzacji w drodze weryfikacji sporządza się protokół dla pojedynczego konta lub dla zespołu kont albo dla wszystkich kont, które zostały poddane weryfikacji (tzw. protokół zbiorczy). Protokół z dokonanej weryfikacji...

VI. PREZENTACJA ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Prezentacja rozrachunków w sprawozdaniu finansowym została szczegółowo omówiona w pkt 9 stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Zaznaczono w nim, iż wykazując informację o rozrachunkach z kontrahentami w sprawozdaniu finansowym jednostka powinna kierować się postanowieniami ...

1. Należności od kontrahentów w bilansie i informacji dodatkowej

Należności są składnikiem bilansu każdej jednostki. Zalicza się je do aktywów, które zdefiniowane zostały w ...

2. Zobowiązanie od kontrahentów w bilansie i informacji dodatkowej

Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (por. ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.