Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Stosowanie RODO w kadrach i płacach

Stosowanie RODO w kadrach i płacach

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (590)
z dnia 10.10.2023
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Stosowanie RODO w kadrach i płacach

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Wejście w życie RODO wprowadziło wiele zmian w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników. Pomimo że akt ten obowiązuje już od kilku lat, nadal stosowanie jego regulacji w praktyce budzi wiele wątpliwości. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, w którym przedstawione zostały zagadnienia związane z ochroną danych osobowych pracowników, począwszy od procesu rekrutacji do zakończeniu współpracy. Wiele interpretacji UODO i ministerstw, w tym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej czynią z tej publikacji praktyczny poradnik dla służb płacowo-kadrowych w zakresie stosowania RODO w kadrach i płacach.  

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Wdrożenie w Polsce przepisów ...

I. OGÓLNE ZASADY RODO A STOSUNEK PRACY

Zatrudnienie pracownika z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawsze oznacza konieczność wykonania względem niego obowiązku informacyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w ...

1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych w stosunkach pracy

W stosunkach pracy są przetwarzane zarówno dane zwykłe, jak i dane szczególnych kategorii. Przez dane szczególnych kategorii, zgodnie z ...

2. Przesłanki przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę

W przypadku stosunku pracy najczęstszą podstawą przetwarzania danych osobowych będzie niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli w tej sytuacji pracodawcy (...

3. Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla pracownika powinna zawierać wszystkie elementy wymagane przez ...

4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników

Generalną zasadą wywodzoną z przepisów RODO jest konieczność upoważniania pracowników do przetwarzania danych osobowych, jeśli charakter ich pracy wiąże się z dostępem do danych osobowych. W Kodeksie pracy pojawia się dodatkowo...

5. Miejsce przechowywania dokumentów związanych z ochroną danych osobowych

Istnieją dwie różne praktyki dotyczące przechowywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych pracownikom oraz klauzul informacyjnych dla pracowników. Część pracodawców przechowuje te dokumenty w aktach osobowych w części B, a część...

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia

W stosunkach zatrudnienia wiele procesów podlega outsourcingowi na zewnątrz organizacji i wtedy w aspekcie ochrony danych osobowych pojawia się zasadnicze pytanie, czy powinno dojść do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,...

II. PROCES ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

Po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego uporządkowano dane osobowe, jakie mogą być przetwarzane na etapie rekrutacji, czyli od osób ubiegających się...

1. Dane gromadzone od kandydata do pracy

W przypadku kandydatów do pracy (osób ubiegających się o zatrudnienie), zgodnie z art. 221 § 1...

2. Dane gromadzone od pracownika

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 26 K.p. stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym...

3. Przetwarzanie danych osobowych o niekaralności pracownika

Zgodnie z ...

4. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących niepełnosprawności

Szczególne obostrzenia dotyczą danych dotyczących niepełnosprawności pracownika, czego dowodem jest specjalny przepis dodany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r....

5. Przetwarzanie danych osobowych na innych podstawach prawnych niż Kodeks pracy

Zatrudnienie pracownika pociąga za sobą szereg obowiązków wynikających z innych dziedzin prawa, np. zabezpieczenia społecznego, czy podatkowego, które również wiążą się z koniecznością przetwarzania danych osobowych pracownika. W tym przypadku podstaw...

III. PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH

Odnosząc się do kwestii prowadzenia akt osobowych i aspektu ochrony danych osobowych, kluczowym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie, jakie dokumenty mogą być przechowywane, a jakie nie w aktach osobowych. Znaczenie ma w tym zakresie...

1. Informacje dotyczące służby wojskowej

W 2019 r. zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej pociągnęła za sobą likwidację oficjalnych wzorów kwestionariuszy osobowych. Resort rodziny na stronach rządowych gov.pl zamieścił pomocnicze wzory, w których nie ujęto kwestii związanych...

2. Dokumenty, których nie powinno przechowywać się w aktach osobowych

W aktach osobowych nie powinny być przechowywane dokumenty niewynikające z prawa pracy, a więc niestanowiące dokumentacji pracowniczej, a będące elementem dokumentacji ubezpieczeniowej czy podatkowej. W odniesieniu do tego problemu UODO stwierdził jednak w stanowisku...

3. Usuwanie i aktualizacja danych w aktach osobowych

Zgodnie z wyjaśnieniami UODO z 27 sierpnia 2020 r., pracodawca przechowując dane w dokumentacji pracowniczej musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w ...

IV. CZAS PRACY I ABSENCJE PRACOWNIKÓW A KWESTIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku czasu pracy kluczowe ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych wiążą się z dokumentami o charakterze zbiorowym, w których występują dane osobowe wielu pracowników, a chodzi tutaj przede wszystkim o trzy kategorie dokumentów: listy...

V. ASPEKTY PŁACOWE W KONTEKŚCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Obsługa płacowa pracowników wiąże się z koniecznością przekazywania ich danych osobowych innym podmiotom w związku z wypełnianiem obowiązków ustawowych, w takich przypadkach dane pracowników są udostępniane takim podmiotom i nie ma podstaw do...

VI. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wdrożenie przepisów RODO w Polsce wiązało się ze zmianami także w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej zwanej ustawą o Funduszu. Problematyka danych osobowych jest ujęta w jednym przepisie, a mianowicie w ...

1. Zasady udostępnienia danych pracodawcy

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o Funduszu, udostępnienie danych osobowych osoby uprawnionej...

2. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

Świadczenia socjalne są przydzielane pracownikom najczęściej przez specjalne komisje socjalne działające na podstawie regulaminu ZFŚS albo przy udziale członków związku zawodowego, jednak w każdym przypadku osoby uczestniczące w takim procesie...

3. Obowiązkowe przeglądy danych i okres przechowywania danych ZFŚS

W 2019 r. wprowadzono nowy ustawowy obowiązek, jakim jest przegląd danych osobowych, zgromadzonych w związku z działalnością ZFŚS. Otóż pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia...

VII. BHP A RODO

W zakresie obowiązków ze sfery bhp, które ciążą na pracodawcach i wiążą się ściśle z przetwarzaniem danych osobowych, należy wymienić przede wszystkim medycynę pracy i szkolenia bhp pracowników. Należy pamiętać, że pracodawca...

VIII. MONITORING PRACOWNIKÓW

Monitoring pracowników bez względu na jego postać powinien zostać wprowadzony na podstawie przepisów regulaminu pracy, ale z uwagi na jego duży wpływ na prywatność o jego wprowadzeniu pracownicy powinni zostać...

1. Monitoring wizyjny

Najczęściej stosowaną formą monitoringu pracowników jest monitoring wizyjny, który polega na prowadzeniu szczególnego nadzoru nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację...

2. Monitoring służbowej poczty elektronicznej

Drugą formą monitoringu pracowników jest monitoring poczty elektronicznej, który został uregulowany w art. 223...

3. Inne formy monitoringu

Monitorowanie czasu pracy pracowników za pomocą systemów elektronicznych jest bez wątpienia inną formą monitoringu, która nie została ujęta wprost w przepisach Kodeksu pracy. Nie może jednak budzić wątpliwości, że...

IX. KONTROLA TRZEŹWOŚCI I NA OBECNOŚĆ W ORGANIZMIE ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU

Z dniem 21 lutego 2023 r. do Kodeksu pracy zostały wprowadzone przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach innych środków działających podobnie do alkoholu. W praktyce rozpoczęcie takich...

X. PRACA ZDALNA

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy o pracy zdalnej, które zostały dodane do Kodeksu pracy. Wśród nich znajduje się przepis dotyczący wprost problematyki ochrony danych osobowych, tj. ...

XI. ZBIOROWE PRAWO PRACY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie zbiorowego prawa pracy należy zwrócić szczególnie uwagę na dwa aspekty: konsultacje w indywidualnych sprawach pracowniczych, w przypadku których konieczne jest najpierw ustalenie, czy dany pracownik korzysta z obrony związkowej, czy...

XII. ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

W kontekście zwolnienia pracownika z pracy pojawiają się często u pracodawcy pytania, czy można o tym fakcie poinformować załogę lub można nadal wykorzystać skrzynkę mailową byłego pracownika, aby nie stracić kontaktu z klientami,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.