Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym

Umowy cywilnoprawne w aspekcie
składkowo-podatkowym

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (588)
z dnia 10.09.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W niniejszym dodatku omawiamy zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych oraz rozliczania składek ZUS i poboru podatku dochodowego. Poruszamy w nim również zagadnienia związane z opłacaniem składek na FP, FS i FGŚP za wykonujących umowy cywilnoprawne. W ostatnim rozdziale przedstawiamy regulacje dotyczące uczestnictwa zleceniobiorcy w PPK.  

pokaż fragmenty artykułów

WSTĘP

Jedną z form wykonywania pracy zarobkowej są umowy cywilnoprawne, tj. umowa zlecenia, bądź umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło lub umowa agencyjna....

I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSOBY WYKONUJĄCEJ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

1. Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z umowy cywilnoprawnej

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz rozliczania i opłacania składek ZUS wynikają z przepisów ustaw: z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.),...

2. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z umowy cywilnoprawnej

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy dokonuje zleceniodawca w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W tym celu składa w ZUS formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi:...

3. Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta

Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu zleceniobiorcy będący uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat (...

4. Umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywana przez emeryta lub rencistę

Przepisy ustawy o sus dla rozstrzygnięć dotyczących obowiązku ubezpieczeń społecznych nie definiują kogo należy uważać za osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty. Do takich osób zalicza się zarówno te, które...

II. WYBRANE ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Wykonywanie kilku umów zlecenia

Na mocy art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o sus, osoba wykonująca umowę zlecenia, z tytułu...

2. Umowa zlecenia wykonywana przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu i niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o sus, pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia...

3. Umowa zlecenia lub umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło zawarta z pracodawcą, z którym zleceniobiorca odpowiednio wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,...

4. Umowy zlecenia wykonywane w okresie urlopu związanego z rodzicielstwem

Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z umowy zlecenia na zasadach określonych w rozdziale 1 w pkt. 1 dotyczy też pracowników korzystających z urlopu wychowawczego. ...

5. Umowę zlecenia lub umowę o dzieło wykonuje osoba prowadząca pozarolniczą działalność

5.1. Umowa zlecenia i umowa o dzieło niewykonywane w ramach prowadzonej działalności

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy o sus, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:...

5.2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło wykonywane w ramach prowadzonej działalności

Zaprezentowane w pkt 5.1. uregulowania prawne nie dotyczą przedsiębiorców wykonujących umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności. Takie umowy nie rodzą dla przedsiębiorców obowiązku ubezpieczeń społecznych. Nie powstaje też obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego....

5.3. Prowadzenie działalności nierejestrowej i wykonywanie umowy zlecenia

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności...

6. Tytuł ubezpieczeń społecznych w razie wykonywania kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, dotychczas nieuregulowaną w przepisach prawa cywilnego. W praktyce jest zaliczany do umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednie przepisy o zleceniu (...

III. USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK

1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi: 1) przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce...

2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym że nie podlega ona ograniczeniu do kwoty rocznego limitu....

3. Podstawa wymiaru składek pracownika wykonującego umowy cywilne u własnego pracodawcy

Umowa zlecenia (także umowa o dzieło) zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy uważana jest, dla celów ubezpieczeń w ZUS, za umowę o pracę. Dlatego też stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych...

IV. SKŁADKI NA FP, FS I FGŚP

1. Ustalanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Składkę na Fundusz Pracy opłaca pracodawca oraz inna jednostka organizacyjna za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego...

2. Ustalanie składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracodawca objęty przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087), dalej ustawy, jest obowiązany do opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej...

V. OPŁACANIE SKŁADEK ZUS I POBÓR PODATKU DOCHODOWEGO

1. Zasady dotyczące rozliczania i opłacania składek ZUS

Płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z dochodów zleceniobiorców, rozliczania oraz opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc kalendarzowy. Zobowiązany jest również rozliczać i opłacać należne składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz...

2. Zasady poboru podatku dochodowego z umów cywilnych

2.1. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście

Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

2.2. Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Pobór zaliczki na podatek dochodowy Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w ...

2.3. Opodatkowanie przychodów z tytułu kontraktu menedżerskiego

Podmiot, który zawarł z osobą fizyczną kontrakt menedżerski, jako płatnik pobiera generalnie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu osiągnięty przez menedżera (objętego w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) przychód pomniejsza o: ...

VI. UMOWĘ ZLECENIA WYKONUJE UCZESTNIK PPK

Do osób zatrudnionych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.