Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Zatrudnianie pracowników krok po kroku

Zatrudnianie pracowników krok po kroku

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (594)
z dnia 10.12.2023
W prenumeracie Ubezpieczeń i Prawa Pracy wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Zatrudnianie pracowników krok po kroku

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z określonymi obowiązkami, które zostały omówione w niniejszym dodatku.  

pokaż fragmenty artykułów

I. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY

1. Cechy decydujące o rodzaju umowy

W myśl art. 22 § 1 K.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się...

2. Kilka umów o pracę z tym samym pracownikiem

Pracownik w tym samym zakładzie pracy może wykonywać czynności na kilku różnych stanowiskach. Może się to odbywać zarówno w ramach jednego stosunku pracy, jak i na podstawie kilku. Przepisy prawa pracy nie przewidują tutaj...

3. Zlecenie zatrudnionemu prac na podstawie umowy cywilnoprawnej

W związku z możliwością wyboru podstawy zatrudnienia często pojawia się pytanie, czy osobie zatrudnionej można powierzyć dodatkowe zadania w ramach stosunku cywilnoprawnego (umowy zlecenie, umowy o dzieło). Zatrudnienie tej samej...

II. RODZAJE UMÓW O PRACĘ ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCI

1. Umowa na okres próbny

W myśl art. 25 § 1 K.p., umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas...

2. Limitowanie zatrudniania na czas określony

Po zakończeniu czasu próby można z pracownikiem podpisać nową umowę, w tym umowę na czas określony. Obecne limity umów na czas określony, tj. ilościowy (ograniczający możliwość zawierania umów terminowych do 3) oraz czasowy...

3. Umowa na czas określony po zakończeniu stosunku bezterminowego

Przepisy nie wprowadzają zakazu zatrudniania terminowego po wcześniejszym zatrudnieniu bezterminowym. Co więcej, orzecznictwo sądowe dopuszcza skuteczną zmianę umowy o pracę na czas nieokreślony w umowę na czas określony (por. wyrok SN z 15 października 2014 r., sygn....

4. Umowy wyłączone spod limitu

Zgodnie z art. 251 § 4 K.p., limitu 3/33 nie stosuje się do umów o pracę...

III. REKRUTACJA

Początek rekrutacji należy kojarzyć z pozyskiwaniem informacji na temat kandydatów. Obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. RODO powoduje, że czynność ta została ograniczona pewnymi zasadami. Wymienione w RODO reguły ma obowiązek stosować każdy podmiot,...

1. Przekazanie niezbędnych informacji o administratorze

RODO nakłada na administratorów danych osobowych, którymi także są pracodawcy, obowiązek informacyjny. Jego podstawą, w stosunku do osób rekrutowanych, jest ...

2. Dopuszczalność ogłoszenia naboru bez podania danych pracodawcy

Rozporządzenie unijne RODO ma wpływ na podejmowanie przez pracodawcę wszelkich działań, także tych, związanych z przeprowadzaniem rekrutacji. Na podstawie jego przepisów należy przyjąć, że pracodawca mógłby nie ujawniać w ogłoszeniu o naborze swoich danych jedynie...

3. Zakres informacji pobieranych od osoby rekrutowanej

O zgodności z prawem przetwarzania danych kandydata mówimy, gdy zakres tych danych nie wykroczy poza granice ustanowione w przepisach. Tutaj nadrzędną będzie wynikająca z RODO zasada minimalizacji danych, o której mowa w ...

4. Zgoda na przetwarzanie innych danych

Stosowanie do art. 221a K.p., pracodawca może przetwarzać inne niż wymienione w ...

5. Dokumenty związane z rekrutacją

Częstą praktyką przy pobieraniu informacji o kandydacie na pracownika, jest żądanie wypełnienia przez niego stosownego kwestionariusza osobowego. Dokument ten kandydat musi podpisać, gdyż jest to jego oświadczenie. Przykładowy...

6. Sposób udokumentowania przedstawionych informacji

Omawiając gromadzenie dokumentacji kandydata na pracownika nie sposób nie wspomnieć, że pracodawca może żądać od niego, oprócz wypełnienia stosowanego kwestionariusza, dostarczenia CV oraz listu motywacyjnego, także potwierdzenia przedstawionych w nich informacji stosownymi...

7. Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Jednym z etapów rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Przepisy prawa pracy wskazują jakich granic nie można przekraczać podczas jej przeprowadzania, niemniej oprócz tych stanowiących o zakresie pobieranych danych osobowych, zastosowanie będą...

8. Wybór kandydata a zarzut dyskryminacji

Jakakolwiek dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym...

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Właściwa reprezentacja pracodawcy

Zasadniczo umowę o pracę powinien podpisać pracodawca, którym zgodnie z treścią art. 3 K.p., jest...

2. Dopuszczalność podpisania umowy zobowiązującej do zawarcia umowy oznaczonej

Instytucja tzw. umowy zobowiązującej została pominięta w Kodeksie pracy, ale możliwość jej zawarcia należy wywieść z treści ...

3. Termin nawiązania stosunku pracy

Nie ma przeszkód aby stosunek pracy nawiązać w dzień wolny od pracy (np. w sobotę). Pamiętać przy tym należy, że dzień zawarcia umowy nie musi być z nim zbieżny. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym...

4. Obowiązkowe elementy umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby...

5. Ustalenie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia

Strony stosunku pracy mogą wydłużyć w umowie o pracę okres obowiązującego pracownika wypowiedzenia, przy czym nie będzie to miało wpływu na wysokość odszkodowania w razie, gdyby się okazało, że jest ono pracownikowi należne. ...

6. Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 K.p., umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie za pracę...

7. Dyskryminacja przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia

Generalnie wynagrodzenie może być podczas rekrutacji negocjowane, ważne aby nie naruszało ono przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Poza powyższym, ustalona z kandydatem wysokość wynagrodzenia, jak wynika z obecnie obowiązującego orzecznictwa, może być...

V. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NOWEGO PRACOWNIKA

1. Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z art. 29 § 3 pkt 1 K.p., pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub...

2. Stosowanie monitoringu

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny...

3. Wstępne badania lekarskie

Obowiązek przeprowadzenia badań profilaktycznych Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania...

4. Szkolenia wstępne

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić...

VI. AKTA OSOBOWE

1. Zawartość części A akt osobowych

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (...

2. Wpinanie do akt odpisu dokumentu

Przepis § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej...

3. Sposób prowadzenia dokumentacji

Jedna postać dokumentacji dla całych akt osobowych W chwili wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.