Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Zmiany w VAT w 2024 r.

Zmiany w VAT w 2024 r.

Dodatek tematyczny nr 17 do Poradnika VAT nr 23 (599) z dnia 10.12.2023
W prenumeracie Poradnika VAT wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 17 do Poradnika VAT nr 23 (599) z dnia 10.12.2023 22,00 zł
(20,37 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Szczegółowy opis
Spis treści

Zmiany w VAT w 2024 r.

Dodatek tematyczny nr 17 do Poradnika VAT nr 23 (599) z dnia 10.12.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono szereg uchwalonych zmian wprowadzonych do ustawy o VAT oraz planowane zmiany do innych aktów prawnych obowiązujących w 2024 r.  

pokaż fragmenty artykułów

I. WSTĘP

W 2024 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian dotyczących rozliczania podatku VAT. Aktami prawnymi, na których oparto wyjaśnienia w niniejszej publikacji są m.in.: ...

II. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

1. Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych....

1.1. Definicje wprowadzone na potrzeby raportowania płatności transgranicznych

Zgodnie z art. 110a ustawy o VAT przez: ...

1.2. Płatności uznawane za transgraniczne

Z płatnością transgraniczną będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim do odbiorcy zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE. Zatem płatności...

1.3. Podmioty, na których ciąży obowiązek sprawozdawczy

Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie dotyczył dostawców usług płatniczych, zlokalizowanych na terytorium Polski wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-6 i 9 ustawy o usługach płatniczych, a więc obejmie swoim zakresem m.in.: banki...

1.4. Płatności transgraniczne podlegające ewidencjonowaniu

Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności i płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy przekroczy próg 25...

1.5. Zakres danych objętych ewidencją

Szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych określa ...

2. Elektronizacja wiążących informacji stawkowych

2.1. Składanie i doręczanie WIS oraz pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie skarbowym

W myśl art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, WIS wydawana jest...

2.2. WIS wydana na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki VAT

WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług, która zawiera: 1) opis towaru albo usługi będących...

2.3. Dostarczanie dodatkowych dokumentów/próbek towaru na wezwanie Dyrektora KIS

Zgodnie z art. 42b ust. 7 ustawy o VAT, do wniosku o wydanie...

2.4. Termin rozpatrzenia wniosku

W myśl art. 42g ust. 1 ustawy o VAT wiążąca informacja stawkowa jest...

3. Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 r.

Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego...

III. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2024 R.

1. Sporządzanie faktur w KSeF

1.1. Wprowadzenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Obecnie podatnicy VAT mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane w Krajowym Systemie e-Faktur na zasadzie dobrowolności. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 1 lipca 2024 r. podatnicy, co do zasady, będą zobowiązani do...

1.2. Uznanie faktury elektronicznej wystawionej przy pomocy PEF za fakturę ustrukturyzowaną

Fakturą elektroniczną - w myśl art. 2 pkt 32 ustawy o VAT...

1.3. Wystawianie e-faktur VAT RR i e-faktur VAT RR KOREKTA

Obecnie faktur VAT RR nie można wystawiać za pośrednictwem KSeF.  Od 1 lipca 2024 r. podatnicy nabywający produkty rolne/usługi rolnicze (czynni podatnicy VAT) od rolników ryczałtowych (czyli...

1.4. Faktury wystawiane w przypadku awarii lub niedostępności KSeF

» Obowiązek zamieszczania komunikatów/informacji W art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT...

2. Zasady wystawiania duplikatów faktur

Zgodnie z art. 106l ustawy o VAT w przypadku gdy faktura ulegnie...

3. Wystawianie przez nabywcę not korygujących

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 106k ustawy o VAT, nabywca...

4. Rozliczanie faktur korygujących in minus

4.1. Ogólne zasady korekty zmniejszającej podatek należny

Obecnie obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na skutek: 1) udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 2) zwróconych towarów i opakowań,...

4.2. Korekta ustrukturyzowanych faktur VAT RR

Aktualnie brak jest przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekt faktur VAT RR. Nie oznacza to jednak, że nie ma podstaw do ich skorygowania. Podstawę do ich korekty stanowią -...

5. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej

5.1. Zasady przeliczania kwot wyrażonych na fakturach

Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych zostały określone w ...

5.2. Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze VAT RR

W ustawie o VAT zostanie doprecyzowane, że kwoty należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku oraz kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wykazywać się będzie w złotych. Przepisy ...

6. Numer e-faktury w komunikacie przelewu stosowanym w MPP

Zapłata z zastosowaniem MPP dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w tym mechanizmie. Dokonanie przelewu w MPP wiąże się z odpowiednim wypełnieniem...

7. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT

7.1. Likwidacja terminu 60-dniowego i wprowadzenie 40-dniowego zwrotu VAT

W przypadku wystąpienia w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik może nadwyżkę tę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Tak stanowi ...

7.2. Weryfikacja zwrotu - przedłużenie podstawowego terminu zwrotu VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naczelnik urzędu skarbowego, przy wykazanym zwrocie podatku VAT w terminie 60 dni, może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. W przypadku wydłużenia terminu zwrotu,...

8. Zmiany w zakresie kas

Od 1 lipca 2024 r. zmianie ulegnie brzmienie art. 106h...

IV. REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2025 R.

1. Kary pieniężne za wystawienie faktur poza KSeF

Przepisy w zakresie nakładania kar pieniężnych będą stosowane od 1 stycznia 2025 r. (z wyjątkiem ...

2. Numer KSeF obowiązkowy we wszystkich płatnościach

Ustawą nowelizującą w ustawie o VAT w dziale XI po ...

V. PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH

1. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2023 r. Na dzień oddania do druku niniejszego dodatku, na stronie...

1.1. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projekt nie przewiduje zmian w zakresie zwolnienia podmiotowego. Proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących dokonywanie sprzedaży...

1.2. Wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Z uzasadnienia do projektu wynika, że: "(...) W celu...

1.3. Utrata prawa do zwolnienia i regulacje przejściowe

W § 5 omawianego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarto uregulowania określające moment utraty prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania będzie miała...

2. Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl zamieszczono projekt z dnia 18 października 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku...

3. Wyłączenia z obowiązku e-fakturowania

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl został zamieszczony projekt z dnia 31 sierpnia 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik...

4. Projekt rozporządzenia w sprawie KSeF

Na etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt z dnia 4 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące ...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.