Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR

Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023

Liczba stron - 84

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono m.in. zagadnienia dotyczące wyceny i ewidencji księgowej operacji wyrażonych w walutach obcych w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Publikacja zawiera liczne przykłady rozwiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie ujęcia transakcji w walucie obcej. Składa się ona z dwóch części, tj.: część A. „Transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości” oraz części B. „Transakcje w walucie obcej według MSR”.  

pokaż fragmenty artykułów

A. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy dodatek porusza m.in. zasady dotyczące wyceny i ewidencji księgowej operacji wyrażonych...

I. Zasady ogólne dotyczące transakcji wyrażonych w walutach obcych

1. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w walucie polskiej

Podstawowy wymóg ewidencji operacji gospodarczych w walucie polskiej wynika z art. 9 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż...

2. Zasady przeliczenia na walutę polską transakcji wyrażonych w walutach obcych

Zasady przeliczania na złote polskie dla celów bilansowych transakcji wyrażanych w walutach obcych reguluje art. 30...

3. Rozliczanie różnic kursowych

Generalnie różnice kursowe zarówno ustalone na bieżąco (zrealizowane), jak i na dzień bilansowy, dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, ustawa o rachunkowości nakazuje rozliczać wynikowo. Wpływają one odpowiednio na przychody...

II. Rozliczanie transakcji w walucie obcej

1. Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych

Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej ...

2. Wycena kosztu w walucie obcej

Nasza spółka posiada zapis w polityce rachunkowości, że koszty w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. zaksięgowania faktury. Fakturę zakupu wystawioną 30...

3. Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą

Nasza spółka z o.o. kupuje usługi od kontrahenta spoza UE. Na poczet usług wpłacamy cyklicznie zaliczki w euro. Faktury za usługi są wystawiane miesięcznie w dolarach amerykańskich. Zapłacone zaliczki w euro są...

4. Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej

Udziałowiec spółki z o.o., będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, udzielił tej spółce pożyczki w dolarach amerykańskich. Spółka spłaca tę pożyczkę z kont walutowych w euro lub w złotówkach, w zależności od życzenia udziałowca....

5. Wypłata dywidendy w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych

Spółka z o.o. wypłaci wspólnikom dywidendę w walucie obcej. Czy w związku z tym powstaną bilansowe i podatkowe różnice kursowe? Wspólnikami spółki są wyłącznie krajowe osoby fizyczne. ...

III. Wycena i ewidencja podstawowych operacji na rachunku walutowy

1. Metody wyceny operacji gospodarczych na rachunku walutowym

Wyceny operacji na rachunku walutowym dokonuje się w oparciu o regulacje zawarte w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości....

2. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na rachunku walutowym

Do ewidencji w księgach rachunkowych przychodów, rozchodów i stanów środków pieniężnych w walutach obcych na walutowym rachunku bankowym jednostki służy konto 13-1 "Rachunek walutowy". Przykład ...

3. Przemieszczenie waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi

Do wyceny operacji przesunięcia waluty pomiędzy walutowymi rachunkami bankowymi stosuje się zawsze kurs historyczny. Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego spółki na inny rachunek walutowy nie skutkuje powstaniem...

4. Ujemne saldo na rachunku walutowym

Może wystąpić sytuacja, że bank pobierze opłaty z tytułu prowadzenia rachunku walutowego, a na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków. W związku z tym na rachunku walutowym powstanie ujemne saldo. Wówczas powstałe...

IV. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy

1. Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy

Zasady wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy określa art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przepis...

2. Ujęcie różnic kursowych z wyceny bilansowej

Jednostki, które posiadają aktywa lub pasywa w walucie obcej (np. należności, zobowiązania, środki pieniężne zgromadzone na rachunku walutowym lub w kasie walutowej), są zobowiązane dokonać ich wyceny na dzień bilansowy - po...

3. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym

W ewidencji księgowej różnice kursowe rozliczane wynikowo ujmuje się odrębnie, tj. dodatnie różnice kursowe ujmuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a ujemne - na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Natomiast...

4. Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję księgową różnic kursowych z wyceny bilansowej

Przykład Wycena należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy I. Założenia: Spółka "Y" wykazuje na dzień bilansowy (31...

V. Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

1. Charakterystyka stosowanych w praktyce metod rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej

Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej muszą być urealnione na dzień bilansowy poprzez ich ponowną wycenę według aktualnego kursu na ten dzień. Zasady wyceny bilansowej określa ...

2. Storno różnic kursowych pod datą pierwszego dnia roku obrotowego

Stosując tę metodę rozliczania różnic kursowych jednostka na dzień 1 stycznia roku następnego stornuje (wyksięgowuje) różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy z kont rozrachunków (należności i zobowiązań) w korespondencji z kontem, na...

3. Storno różnic kursowych w dniu uregulowania rozrachunków

Dla Prenumeratorów GOFIN H ...

4. Ewidencja wyłącznie zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych od początku roku do dnia zapłaty

Jednostka może przyjąć zasadę, iż w dniu faktycznego uregulowania (zapłaty) należności lub zobowiązań będzie ujmować w księgach rachunkowych nowego roku obrotowego tylko zrealizowane różnice kursowe ustalone od początku tego roku...

B. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG MSR

I. Zasady ogólne dotyczące transakcji wyrażonych w walucie obcej oraz określenie waluty funkcjonalnej

1. Regulacje dotyczące pozycji i transakcji w walucie obcej

Trzema podstawowymi międzynarodowymi standardami regulującymi zasady ujmowania i wyceny transakcji i pozycji związanych z walutą obcą są: ...

2. Określenie waluty funkcjonalnej charakterystycznej dla danej jednostki sprawozdawczej

Jedną z pierwszych kwestii związanych z wyceną pozycji w walucie obcej jest określenie, co stanowi walutę obcą, a co walutę "własną". Wielu Czytelnikom kwestie te mogą wydawać się abstrakcyjne, ponieważ w Polsce walutą...

II. Ujęcie początkowe transakcji w walucie obcej

Ujęcie początkowe transakcji w walucie obcej wymaga identyfikacji kilku elementów, które będą determinować wartość początkową ujętego składnika aktywów lub zobowiązań albo odpowiedniej innej pozycji, np. przychodu albo kosztu. Do...

1. Identyfikacja transakcji w walucie obcej

Transakcja w walucie obcej jest transakcją, która jest wyrażona w walucie obcej lub wymaga uregulowania w walucie obcej. Pojęcie "transakcje" obejmuje transakcje zawierane z podmiotami trzecimi, jak również pewne operacje księgowe, które...

2. Ustalenie dnia zawarcia transakcji i zastosowanie odpowiedniego kursu wymiany

W momencie identyfikacji transakcji w walucie obcej konieczna jest ocena, kiedy dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. ...

3. Identyfikacja dnia transakcji, w sytuacji gdy jeden dokument potwierdza wiele różnych transakcji

Zgodnie z wytycznymi ...

4. Świadczenia realizowane w sposób ciągły oraz przychody i koszty powstające w określonym czasie

W niektórych przypadkach dzień transakcji może się różnić od księgowego określania dnia transakcji w systemie finansowo-księgowym lub na dokumencie (np. fakturze). ...

III. Ujęcie początkowe transakcji denominowanych w walucie obcej

1. Identyfikacja transakcji denominowanej w walucie obcej

Transakcje denominowane w walucie obcej to transakcje, które rozliczane są w walucie funkcjonalnej, np. polskim złotym, jednak kwota do zapłaty (bądź do otrzymania) przez jednostkę zmienia się wraz ze zmianami określonego kursu...

2. Określenie dnia, w którym dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia po raz pierwszy

Jak w przypadku innych transakcji w walucie obcej, dla potrzeb zastosowania ...

3. Problemy związane z rozliczaniem umów najmu denominowanych w walucie obcej

W praktyce umowy denominowane w walucie obcej mogą rodzić dodatkowe problemy. W kontekście polskiego rynku problemy takie mogą powodować popularne umowy najmu denominowane w walucie obcej, które u leasingobiorcy powinny być wykazywane jako...

IV. Wycena bilansowa

Jednostka stosująca MSSF/MSR, która wykazuje pozycje w walucie obcej, powinna zastosować odpowiednie procedury dotyczące ich przeliczenia na dzień sprawozdawczy....

1. Podział pozycji w walucie obcej dla potrzeb wyceny

Dla potrzeb przeliczenia pozycji w walucie obcej wykazywanych na dzień sprawozdawczy jednostka gospodarcza powinna podzielić je na trzy podstawowe grupy: 1) pozycje pieniężne (w walucie obcej),...

2. Przeliczenie pozycji pieniężnych na dzień sprawozdawczy

Zgodnie z ...

3. Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w koszcie historycznym

Pozycje niepieniężne wyceniane w koszcie historycznym (w historycznej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, ewentualnie skorygowanych o odpisy aktualizujące i umorzeniowe), przeliczane są na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji. ...

4. Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej

Pozycje niepieniężne w walucie obcej wyceniane w wartości godziwej na dzień sprawozdawczy przeliczane są według kursów wymiany na dzień, w którym ustalono wartość godziwą. W związku z tym, że zazwyczaj wartość godziwą takich pozycji...

V. Ujęcie różnic kursowych i rozliczenie pozycji

Jednostka stosująca MSSF/MSR, która wykazuje pozycje w walucie obcej, powinna zastosować odpowiednie procedury dotyczące rozliczania takich pozycji. Powstałe różnice kursowe wynikające zarówno z przeliczenia na dzień bilansowy, jak i z rozliczenia, podlegają...

1. Rozliczanie pozycji w walucie obce

W przypadku rozliczania pozycji w walucie obcej jednostka powinna zastosować ogólne zasady ujęcia transakcji walutowych z uwzględnieniem specyfiki rozliczanego składnika oraz rozwiązań przyjętych w polityce rachunkowości. W tym kontekście szczególne znaczenie mają przyjęte...

2. Ujęcie różnic kursowych dla pozycji pieniężnych

Ustalone różnice kursowe, które pojawiają się na dzień bilansowy lub na moment rozliczenia poszczególnych pozycji w walucie obcej podlegają odpowiedniemu ujęciu w systemie finansowo-księgowym. Sposób ujęcia różnic kursowych uzależniony jest...

3. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych

Różnice kursowe powstające na pozycjach niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w sposób analogiczny do sposobu ujęcia przeszacowań do wartości godziwej - jeżeli przeszacowanie do wartości godziwej "idzie" na...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.