Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
95 720 85 40
 
Aktualnie jesteś: Sklep (strona główna)  »  Archiwum 2023  »  Dodatki do Czasopism 2023 w formie papierowej do -50%  »   Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia

Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
11,00 zł  22,00 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22,00 zł
W prenumeracie Zeszytów Metodycznych Rachunkowości wszystkie dodatki GRATIS!
Cennik
Publikacje 2023
Lp. Produkt Cena Ilość  
1. Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023 11,00 zł
(10,19 zł + 8% VAT)
szt.
Darmowa wysyłka przy wpłacie na konto
UWAGA: Przy zamówieniach większej ilości tego samego dodatku udzielamy rabatów.
Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 95 720 85 40.
Proszę o kontakt
Interesuje Cię ten produkt? Masz pytanie? Zadzwoń: 95 720 85 40, napisz e-mail: sklep@gofin.pl
lub zostaw swój numer - oddzwonimy.
Proszę o kontakt telefoniczny:
Dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu), będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego w związku z zamówioną usługą "Proszę o kontakt". Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania usługi.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Owocowa 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gofin.pl.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. przenoszenia danych.
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została wyrażona.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ATMAN S.A. - w celu przechowywania danych osobowych na serwerach dedykowanych w związku z umową hostingu.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ze szczególną troską chroni przekazane dane i zapewnia ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach elektronicznych usług Wydawnictwa opisuje nasza Polityka prywatności i plików cookies.
Informacje
Opis dodatku
Spis treści

Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zagadnienia dotyczące przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostek. Omówiono w nim m.in. ogólne zasady rozliczania kosztów działalności operacyjnej, zasady wyceny produktów, ewidencję kosztów zarządu i sprzedaży, definicję i moment powstania przychodu ze sprzedaży oraz rozliczenie rabatów w księgach rachunkowych sprzedawcy. Kwestie poruszone w publikacji poparte zostały wieloma praktycznymi przykładami liczbowymi.  

pokaż fragmenty artykułów

I. CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1. Ogólne zasady rozliczania kosztów

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki powinna zostać zapisana metoda ustalania wyniku finansowego za rok obrotowy, która zależy od przyjętego wariantu rachunku zysków i strat oraz...

2. Minimalny podział kosztów w układzie rodzajowym

Koszty proste, za które uznaje się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty niedające się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną one zaliczone do kosztów bieżącego,...

3. Podział kosztów według typów działalności i miejsc powstawania

Układ kalkulacyjny kosztów dzieli koszty według typów działalności i miejsc ich powstawania. Budowa układu kalkulacyjnego kosztów umożliwia obliczenie pozycji rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, takich jak koszt wytworzenia sprzedanych...

4. Ewidencja i rozliczanie kosztów na kontach zespołu 4 i 5 w ciągu roku

Wybór pełnej metody ewidencji kosztów, w której stosuje się zasadę pierwszeństwa ewidencji w układzie rodzajowym, a następnie w układzie funkcjonalnym, pozwala na uzyskanie największej ilości informacji. Dostarcza on bowiem informacji nie tylko o strukturze...

5. Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego w zależności od wariantu rachunku zysków i strat

Zasady ustalania wyniku finansowego...

II. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW WEDŁUG KSR NR 13

1. Ogólne zasady wyceny produktów określone w prawie bilansowym

Elementy wchodzące w skład kosztu wytworzenia produktów wymienia art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Więcej informacji...

2. Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

Koszty bezpośrednie produkcji ...

3. Etapy wyceny produktów

KSR nr 13 w ...

4. Zasady wyodrębniania obiektów kosztów w zależności od procesu produkcji

KSR nr 13 w ...

III. KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY ZARZĄDU

1. Charakterystyka kosztów zarządu i sprzedaży

Ustawa o rachunkowości nie podaje definicji kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wskazuje jedynie w art. 28 ust. 3...

2. Zasady ewidencji kosztów zarządu i sprzedaży w trakcie roku

Koszty zarządu ewidencjonuje się na koncie 55 "Koszty zarządu". W trakcie roku obrotowego konto 55 wykazuje saldo Wn, które odzwierciedla kwotę kosztów zarządu poniesionych przez jednostkę od początku roku...

3. Przeksięgowanie kosztów zarządu i sprzedaży na koniec roku

Koszty zarządu i koszty sprzedaży ujęte na kontach zespołu 5 podlegają na koniec roku obrotowego rozliczeniu (przeksięgowaniu). Zależnie od przyjętego przez jednostkę wariantu rachunku zysków i strat przenosi się je na...

IV. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WEDŁUG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI I PRZEPISÓW PODATKOWYCH

1. Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości, przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie...

2. Ewidencja sprzedaży wyrobów w księgach jednostki produkcyjnej

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i półfabrykatów (półproduktów) w jednostce produkcyjnej ewidencjonuje się na koncie 70-0 "Sprzedaż produktów". Ewidencję szczegółową do konta 70-0 można prowadzić według grup produktów lub zakładów produkcyjnych, kierunków...

3. Ewidencja sprzedaży towarów w księgach jednostki handlowej

Generalnie sprzedaż towarów uznaje się za zrealizowaną w momencie wydania towarów. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest zazwyczaj faktura. Najłatwiej ustalić moment powstania przychodu ze sprzedaży, gdy data wydania towaru i wystawienia faktury są takie...

4. Korekta przychodów w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Uwzględniając treść ekonomiczną operacji gospodarczej...

V. MOMENT UJĘCIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG KSR NR 15

1. Przeniesienie własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości oraz rzeczy oznaczonej co do gatunku

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 opublikowano ...

2. Międzynarodowe formuły handlowe wpływające na moment ujęcia przychodów

Jak zauważa KSR nr 15, od ogólnej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, ponieważ z samego prawa lub postanowień umowy może wynikać inny moment przeniesienia własności, np. poprzez ustalenie w umowie warunku, po spełnieniu...

3. Umowy sprzedaży zawarte ma szczególnych warunkach

W podrozdziałach ...

4. Przychód z tytułu rekompensaty za poniesione koszty, w sytuacji gdy nie doszło do sprzedaży

Według KSR nr 15, jeżeli realizując umowę sprzedaży spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki, tzn.: 1) jednostka wytwarza dobro, które ma alternatywne zastosowanie (tj. może być sprzedane...

VI. RABATY CENOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH SPRZEDAWCY

Podmioty gospodarcze zawierają umowy, w ramach których przyznawane są premie, nazywane rabatami. W praktyce taki rabat jest przyznawany np. za kupno określonej ilości towarów. Udzielenie rabatu oznacza zmniejszenie przychodu sprzedawcy. W ustawie o rachunkowości...

1. Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami

Definicja zmniejszenia ceny (rabatu)...

2. Rozliczanie rabatu w księgach sprzedawcy na przykładzie liczbowym

Poniżej przedstawiamy przykład dotyczący zmniejszenia ceny (rabatu), opracowany na podstawie przykładu 4 (wariant II), zamieszczonego w załączniku do stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Przykład I. Założenia:...

3. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży z tytułu udzielonych rabatów według KSR nr 15

Analogicznie zasady ujmowania rabatów i opustów opisuje KSR nr 15. Wskazano w nim, iż rabaty i opusty udzielone w momencie przekazania znaczących korzyści i ryzyka związanych z dobrem najczęściej są fakturowane łącznie ze sprzedawanym dobrem,...

Dodano do Twojego koszyka ×
Produkt
Cena brutto
Ilość
Wartość
Trwa dodawanie produktu do koszyka Trwa dodawanie produktu do koszyka.
« Kontynuuj zakupy
Przejdź do Twojego koszyka »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.